Dansteknik 3

kurs
Kurskod
DATDAS03S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen dansteknik 3 relaterar till syftet med ämnet dansteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen dansteknik 3.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen dansteknik 3.

E
Eleven tillämpar med viss säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid färdighetsträningen.
I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med viss säkerhet övningar samt korrektioner av placering.
Eleven gör även enkla reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller användning av dynamiska kvaliteter, tydlighet i rörelser och rörelseuttryckens dynamik till musikens fraser, periodicitet och dynamik.
Eleven arbetar utifrån sina reflektioner i samråd med handledare för att förbättra sin dansteknik.
C
Eleven tillämpar med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid färdighetsträningen.
I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med viss säkerhet komplexa övningar samt korrektioner av placering.
Eleven gör även välgrundade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller användning av dynamiska kvaliteter, tydlighet i rörelser och rörelseuttryckens dynamik till musikens fraser, periodicitet och dynamik.
Eleven arbetar utifrån sina reflektioner efter samråd med handledareför att förbättra sin dansteknik.
A
Eleven tillämpar med säkerhet de koder, konventioner och instruktioner som används vid färdighetsträningen.
I färdighetsträningen memorerar och utför eleven med säkerhet komplexa övningar samt korrektioner av placering.
Eleven gör även välgrundade och nyanserade reflektioner över den egna kunskapsutvecklingen, framför allt vad gäller användning av dynamiska kvaliteter, tydlighet i rörelser och rörelseuttryckens dynamik till musikens fraser, periodicitet och dynamik.
Eleven arbetar utifrån sina reflektioner efter samråd med handledare för att förbättra sin dansteknik.
E
Eleven undersöker med tillfredsställande resultat och utför med viss säkerhet rörelsevokabulär med dynamiska skillnader i relation till kvaliteterna tyngd, flöde och energi.
I dansen utför eleven rörelsevokabulären med viss stilkänsla och tydlighet i rörelser samt anpassar rörelsevokabulären till tid och rum enligt genrernas grundläggande formspråk.
Dessutom redogör eleven översiktligt för skillnader mellan olika rörelsekvaliteter.
I dansen förhåller eleven med viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner, andra medverkande och olika typer av rum och sammanhang.
Dessutom följer och anpassar eleven med viss säkerhet dansen till musikens fraser, periodicitet och dynamik med ett tillfredsställande rörelseuttryck.
C
Eleven undersöker med tillfredsställande resultat och utför med viss säkerhet rörelsevokabulär med dynamiska skillnader i relation till kvaliteterna tyngd, flöde och energi.
I dansen utför eleven rörelsevokabulären med viss stilkänsla och tydlighet i rörelser samt anpassar rörelsevokabulären till tid och rum enligt genrernas grundläggande formspråk.
Dessutom redogör eleven utförligt för skillnader mellan olika rörelsekvaliteter.
I dansen förhåller eleven med viss säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner, andra medverkande och olika typer av rum och sammanhang.
Dessutom undersöker samt följer och anpassar eleven med viss säkerhet dansen till musikens fraser, periodicitet och dynamik med ett tillfredsställande rörelseuttryck.
A
Eleven undersöker med gott resultat och utför med säkerhet rörelsevokabulär med dynamiska skillnader i relation till kvaliteterna tyngd, flöde och energi.
I dansen utför eleven rörelsevokabulären med viss stilkänsla och tydlighet i rörelser samt anpassar rörelsevokabulären till tid och rum enligt genrernas grundläggande formspråk.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för skillnader mellan olika rörelsekvaliteter.
I dansen förhåller eleven med säkerhet spatialt den egna kroppen till genrernas konventioner, andra medverkande och olika typer av rum och sammanhang.
Dessutom undersöker samt följer och anpassar eleven med säkerhet dansen till musikens fraser, periodicitet och dynamik med ett gott rörelseuttryck.
E
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen fungerar.
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur den egna kroppen fungerar och ger förslag på kompletterande träningsmetoder som kan förbättra den egna fysiken.
Eleven tränar i samråd med handledare koordination, rörlighet, styrka, uthållighet och koncentration.
Dessutom sätter eleven i samråd med handledare samman enklare fraser och övningar och använder med viss säkerhet rörelsevokabulär, tyngd, flöde och tid.
C
Eleven utforskar i färdighetsträningen med tillfredsställande resultat hur den egna kroppen fungerar.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur den egna kroppen fungerar och ger välgrundade förslag på kompletterande träningsmetoder som kan förbättra den egna fysiken.
Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, rörlighet, styrka, uthållighet och koncentration.
Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman enklare fraser och övningar i relation till rum och musik och använder med viss säkerhet rörelsevokabulär, tyngd, flöde och tid.
A
Eleven utforskar i färdighetsträningen med gott resultat hur den egna kroppen fungerar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur den egna kroppen fungerar och ger välgrundade och nyanserade förslag på kompletterande träningsmetoder som kan förbättra den egna fysiken.
Eleven tränar efter samråd med handledare koordination, rörlighet, styrka, uthållighet och koncentration.
Dessutom sätter eleven efter samråd med handledare samman enklare fraser och övningar i relation till rum och musik och använder med säkerhet rörelsevokabulär, tyngd, flöde och tid.
E
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och danstekniska övningar.
C
Eleven använder med viss säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och danstekniska övningar.
A
Eleven använder med säkerhet grundläggande begrepp och vokabulär i redogörelser och danstekniska övningar.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!