Design 1

kurs
Ämne
Kurskod
DESDES01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen design 1 relaterar till syftet med ämnet design, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen design 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen design 1.

E
Eleven beskriver översiktligt befintlig design och diskuterar översiktligt hur den kan förändras utifrån olika målgruppers behov.
I diskussionen redogör eleven också översiktligt för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur design genom tiderna har påverkats av sin samtid samt hur design har påverkat människor, kulturer och samhällen.
C
Eleven beskriver utförligt befintlig design och diskuterar utförligt hur den kan förändras utifrån olika målgruppers behov.
I diskussionen redogör eleven också utförligt för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur design genom tiderna har påverkats av sin samtid samt hur design har påverkat människor, kulturer och samhällen.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat befintlig design och diskuterar utförligt och nyanserat hur den kan förändras utifrån olika målgruppers behov.
I diskussionen redogör eleven också utförligt och nyanserat för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur design genom tiderna har påverkats av sin samtid samt hur design har påverkat människor, kulturer och samhällen.
E
Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från olika källor för att lösa ett designuppdrag samt värderar med enkla omdömen källornas trovärdighet och relevans.
Eleven gestaltar och beskriver översiktligt arbetet i designprocessen utifrån ett styrt uppdrag.
I gestaltningen använder eleven givna material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer.
Eleven utför arbetet utifrån styrda kriterier och uppnår ett tillfredsställande resultat.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med enkla omdömen.
Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
C
Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från olika källor för att lösa ett designuppdrag samt värderar med enkla omdömen källornas trovärdighet och relevans.
Eleven gestaltar och beskriver utförligt arbetet i designprocessen.
I gestaltningen väljer och använder eleven material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer, samt motiverar sina val utförligt.
Eleven utför arbetet utifrån egna val och uppnår ett tillfredsställande resultat.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med nyanserade omdömen.
Dessutom väljer eleven presentationsform och presenterar med viss säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
A
Eleven söker och väljer med säkerhet information från olika källor för att lösa ett designuppdrag samt värderar med nyanserade omdömen källornas trovärdighet och relevans.
Eleven gestaltar och beskriver utförligt och nyanserat arbetet i designprocessen.
I gestaltningen väljer och använder eleven material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer, samt motiverar sina val utförligt och nyanserat.
Eleven utför arbetet utifrån egna val och uppnår ett gott resultat.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Dessutom väljer eleven presentationsform och presenterar med säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
E
Eleven genomför ett projektarbete med ett tillfredsställande resultat.
I arbetet använder eleven en styrd metod.
C
Eleven genomför ett projektarbete med ett tillfredsställande resultat.
I arbetet väljer eleven lämplig metod samt motiverar utförligt sitt val.
A
Eleven genomför ett projektarbete med ett gott resultat.
I arbetet väljer eleven lämplig metod samt motiverar utförligt och nyanserat sitt val.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!