Design 2

kurs
Ämne
Kurskod
DESDES02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen design 2 relaterar till syftet med ämnet design, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen design 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen design 2.

E
Eleven identifierar med viss säkerhet design från olika historiska perioder, samt diskuterar översiktligt vad som karaktäriserar de olika periodernas design.
I diskussionen redogör eleven också översiktligt för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur design och designer både har påverkats av och påverkat sin samtid.
C
Eleven identifierar med viss säkerhet design från olika historiska perioder, samt diskuterar utförligt vad som karaktäriserar de olika periodernas design.
I diskussionen redogör eleven också utförligt för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur design och designer både har påverkats av och påverkat sin samtid.
A
Eleven identifierar med säkerhet design från olika historiska perioder, samt diskuterar utförligt och nyanserat vad som karaktäriserar de olika periodernas design.
I diskussionen redogör eleven också utförligt och nyanserat för människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur design och designer både har påverkats av och påverkat sin samtid.
E
Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från olika källor för att lösa ett designproblem samt värderar med enkla omdömen källornas trovärdighet och relevans.
Eleven gestaltar, genomför och beskriver översiktligt arbetet i designprocessen utifrån ett styrt problem.
I gestaltningen och genomförandet använder eleven givna material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer både analogt och virtuellt.
Eleven utför arbetet utifrån styrda kriterier och uppnår ett tillfredsställande resultat.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med enkla omdömen.
Eleven gör också en enkel jämförelse av sin designidé och andras.
Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
C
Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från olika källor för att lösa ett designproblem samt värderar med enkla omdömen källornas trovärdighet och relevans.
Eleven gestaltar, utför och beskriver utförligt arbetet i designprocessen utifrån ett valt problem.
Eleven motiverar utförligt sitt val av problem.
I gestaltningen och genomförandet väljer och använder eleven material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer både analogt och virtuellt samt motiverar sina val utförligt.
Eleven utför arbetet utifrån egna val och uppnår ett tillfredsställande resultat.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med nyanserade omdömen.
Eleven gör också en välgrundad jämförelse av sin designidé och andras.
Dessutom väljer eleven presentationsform och presenterar med viss säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
A
Eleven söker och väljer med säkerhet information från olika källor för att lösa ett designproblem samt värderar med nyanserade omdömen källornas trovärdighet och relevans.
Eleven gestaltar, genomför och beskriver utförligt arbetet i designprocessen utifrån ett valt problem.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt val av problem.
I gestaltningen och genomförandet väljer och använder eleven material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer både analogt och virtuellt samt motiverar sina val utförligt och nyanserat.
Eleven utför arbetet utifrån egna val och uppnår ett gott resultat.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Eleven gör också en välgrundad och nyanserad jämförelse av sin designidé och andras.
Dessutom väljer eleven presentationsform och presenterar med säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
E
Eleven anpassar sitt arbete till ett tänkt företags varumärke samt motiverar översiktligt sin anpassning utifrån estetiska kriterier.
C
Eleven anpassar sitt arbete till ett tänkt företags varumärke samt motiverar utförligt sin anpassning utifrån estetiska kriterier.
A
Eleven anpassar sitt arbete till ett tänkt företags varumärke samt motiverar utförligt och nyanserat sin anpassning utifrån estetiska kriterier.
E
Eleven genomför ett projektarbete med ett tillfredsställande resultat.
I arbetet väljer eleven lämplig metod och redovisningsform samt motiverar översiktligt sina val.
C
Eleven genomför ett projektarbete med ett tillfredsställande resultat.
I arbetet väljer eleven lämplig metod och redovisningsform samt motiverar utförligt sina val.
A
Eleven genomför ett projektarbete med ett gott resultat.
I arbetet väljer eleven lämplig metod och redovisningsform samt motiverar utförligt och nyanserat sina val.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!