Digitalt skapande 1

kurs
Kurskod
DIGDIG01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen digitalt skapande 1 relaterar till syftet med ämnet digitalt skapande, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen digitalt skapande 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen digitalt skapande 1.

E
Eleven redogör översiktligt för någon digital eller analog skapandeprocess.
I eget skapande och gestaltande prövar eleven med viss säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck.
Eleven gör en enkel jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål.
Eleven väljer i samråd med handledare lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck.
Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val av program- eller hårdvara.
C
Eleven redogör utförligt för några digitala och analoga skapandeprocesser.
I eget skapande och gestaltande prövar och använder eleven med viss säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck.
Eleven gör en välgrundad jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål.
Eleven väljer efter samråd med handledare lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck.
Dessutom motiverar eleven utförligt sina val av program- eller hårdvara.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera digitala och analoga skapandeprocesser.
I eget skapande och gestaltande prövar och använder eleven med säkerhet digitala verktyg och några olika estetiska uttryck.
Eleven gör en välgrundad och nyanserad jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål.
Eleven väljer efter samråd med handledare lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck.
Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val av program- eller hårdvara.
E
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med viss säkerhet via webb och nätverk.
Eleven redogör översiktligt för olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner.
C
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med viss säkerhet via webb och nätverk.
Eleven redogör utförligt för olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner.
Dessutom producerar eleven själv i några olika format.
A
Eleven samarbetar med säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med säkerhet via webb och nätverk.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner.
Dessutom producerar eleven själv i några olika format samt motiverar utförligt och nyanserat sina val av format.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!