Digitalt skapande 2

kurs
Kurskod
DIGDIG02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen digitalt skapande 2 relaterar till syftet med ämnet digitalt skapande, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen digitalt skapande 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen digitalt skapande 2.

E
Eleven redogör översiktligt för någon skapande och gestaltande process från idé till färdig produktion samt gör enkla jämförelser mellan olika tekniska och konstnärliga lösningar.
C
Eleven redogör utförligt för några skapande och gestaltande processer från idé till färdig produktion samt gör välgrundade jämförelser mellan olika tekniska och konstnärliga lösningar.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera skapande och gestaltande processer från idé till färdig produktion samt gör välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika tekniska och konstnärliga lösningar.
E
Eleven genomför med viss säkerhet ett större skapande eller gestaltande arbete med digitala verktyg från idé till färdig gestaltning inom ett eller flera estetiska uttryck.
Eleven definierar den bakomliggande idén.
Resultatet är tillfredsställande.
I arbetet väljer eleven i samråd med handledare lämplig programvara, hårdvara och plattform för sina egna valda uttryck.
Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val av programvara, hårdvara och plattform.
C
Eleven genomför med viss säkerhet ett större skapande eller gestaltande arbete med digitala verktyg från idé till färdig gestaltning inom ett eller flera estetiska uttryck.
Eleven definierar den bakomliggande idén.
Resultatet är tillfredsställande.
I arbetet väljer eleven efter samråd med handledare lämplig programvara, hårdvara och plattform för sina egna valda uttryck.
Dessutom motiverar eleven utförligt sina val av programvara, hårdvara och plattform.
A
Eleven genomför med säkerhet ett större skapande eller gestaltande arbete med digitala verktyg från idé till färdig gestaltning inom ett eller flera estetiska uttryck.
Eleven definierar den bakomliggande idén.
Resultatet är gott.
I arbetet väljer eleven efter samråd med handledare lämplig programvara, hårdvara och plattform för sina egna valda uttryck.
Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val av programvara, hårdvara och plattform.
E
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med viss säkerhet via webb och nätverk.
Eleven redogör översiktligt för olika plattformar och kanaler för spridning av digitala produktioner.
C
Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med viss säkerhet via webb och nätverk.
Dessutom lägger eleven upp gemensamma skapande projekt på plattformar som en kanal för samarbete.
Eleven redogör utförligt för olika plattformar och kanaler för spridning av digitala produktioner.
A
Eleven samarbetar med säkerhet med andra i sin digitala produktion och kommunicerar med säkerhet via webb och nätverk.
Dessutom lägger eleven upp gemensamma skapande projekt på plattformar som en kanal för samarbete.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika plattformar och kanaler för spridning av digitala produktioner.
E
När arbetet är utfört presenterar eleven sin produktion i lämpligt format samt motiverar översiktligt sitt val av format.
Dessutom värderar eleven med enkla omdömen sitt arbete utifrån den bakomliggande idén.
C
När arbetet är utfört presenterar eleven sin produktion i lämpligt format samt motiverar utförligt sitt val av format.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete utifrån den bakomliggande idén.
A
När arbetet är utfört presenterar eleven sin produktion i lämpligt format samt motiverar utförligt och nyanserat sitt val av format.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sitt arbete utifrån den bakomliggande idén samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!