Djur - specialisering

kurs
Ämne
Kurskod
DJUDJU00S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen djur - specialisering relaterar till syftet med ämnet djur, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen djur - specialisering.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen djur - specialisering.

E
Eleven observerar djurs beteende och identifierar i samband med det med viss säkerhet tecken som tyder på ohälsa eller vantrivsel.
Eleven gör enkla bedömningar av sina observationer och föreslår enkla åtgärder för att förbättra djurens hälsa och närmiljö.
C
Eleven observerar djurs beteende och identifierar i samband med det med viss säkerhet tecken som tyder på ohälsa eller vantrivsel.
Eleven gör välgrundade bedömningar av sina observationer och föreslår åtgärder för att förbättra djurens hälsa och närmiljö.
A
Eleven observerar djurs beteende och identifierar i samband med det med säkerhet tecken som tyder på ohälsa eller vantrivsel.
Eleven gör välgrundade och nyanserade bedömningar av sina observationer och föreslår avancerade åtgärder för att förbättra djurens hälsa och närmiljö.
E
Eleven planerar i samråd med handledare sitt arbete inom vald specialisering samt sköter och hanterar i samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav.
Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare utrustning, anläggningar och vistelsemiljöer på ett säkert sätt.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön.
I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren samt redogör översiktligt för hygien och smittskydd.
Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
C
Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete inom vald specialisering samt sköter och hanterar efter samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav.
Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare utrustning, anläggningar och vistelsemiljöer på ett säkert sätt.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön.
I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren samt redogör utförligt för hygien och smittskydd.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
A
Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete inom vald specialisering samt sköter och hanterar efter samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav.
Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare utrustning, anläggningar och vistelsemiljöer på ett säkert sätt.
Resultatet av arbetet är gott.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön.
I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren samt redogör utförligt och nyanserat för hygien och smittskydd.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!