Praktisk ellära

kurs
Ämne
Kurskod
ELLPRA0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen praktisk ellära relaterar till syftet med ämnet ellära, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen praktisk ellära.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen praktisk ellära.

E
Eleven redogör översiktligt för elsystemets, lik- och enfasväxelströmskretsars och trefassystems uppbyggnad och funktion samt för olika belastningars inverkan på elsystemet.
C
Eleven redogör utförligt för elsystemets, lik- och enfasväxelströmskretsars och trefassystems uppbyggnad och funktion samt för olika belastningars inverkan på elsystemet.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för elsystemets, lik- och enfasväxelströmskretsars och trefassystems uppbyggnad och funktion samt för olika belastningars inverkan på elsystemet.
E
Eleven utför i samråd med handledare elektriska mätningar på elsystemet.
Inför arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga mätmetoder och mätinstrument.
Dessutom gör eleven en enkel riskbedömning och anpassar vid behov mätningen efter den.
Eleven utför i samråd med handledare enkla beräkningar.
Utifrån resultaten av mätningarna och beräkningarna föreslår eleven med viss säkerhet lämpliga åtgärder för att avhjälpa fel i elsystemet.
Eleven utför i samråd med handledare dessa åtgärder.
Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt utifrån bestämmelser och standarder inom elområdet.
C
Eleven utför efter samråd med handledare elektriska mätningar på elsystemet.
Inför arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga mätmetoder och mätinstrument.
Dessutom gör eleven en riskbedömning och anpassar vid behov mätningen efter den.
Eleven utför efter samråd med handledare beräkningar.
Utifrån resultaten av mätningarna och beräkningarna föreslår eleven med viss säkerhet lämpliga åtgärder för att avhjälpa fel i elsystemet.
Eleven utför efter samråd med handledare dessa åtgärder.
Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt utifrån bestämmelser och standarder inom elområdet.
A
Eleven utför efter samråd med handledare elektriska mätningar på elsystemet.
Inför arbetet väljer eleven med säkerhet lämpliga mätmetoder och mätinstrument samt motiverar sina val.
Dessutom gör eleven en välgrundad riskbedömning och anpassar vid behov mätningen efter den.
Eleven utför efter samråd med handledare avancerade beräkningar.
Utifrån resultaten av mätningarna och beräkningarna föreslår eleven med säkerhet lämpliga åtgärder för att avhjälpa fel i elsystemet.
Eleven utför efter samråd med handledare dessa åtgärder.
Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt utifrån bestämmelser och standarder inom elområdet.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."