Kontorstekniksystem

kurs
Kurskod
ELOKOT0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kontorstekniksystem relaterar till syftet med ämnet elektroniksystem - installation och underhåll, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kontorstekniksystem.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kontorstekniksystem.

E
Eleven redogör översiktligt för funktion, konstruktion och uppbyggnad av kontorssystem och apparater.
Dessutom redogör eleven översiktligt för lagar och andra bestämmelser samt standarder och begrepp inom området.
C
Eleven redogör utförligt för funktion, konstruktion och uppbyggnad av kontorssystem och apparater.
Dessutom redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser samt standarder och begrepp inom området.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för funktion, konstruktion och uppbyggnad av kontorssystem och apparater.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser samt standarder och begrepp inom området.
E
Eleven planerar, organiserar och utför systematiskt och i samråd med handledare underhåll på kontorsteknikutrustning, med ett resultat som på ett tillfredsställande sätt uppfyller kvalitetskraven.
Under arbetet väljer eleven med viss säkerhet mätinstrument, verktyg och arbetsmetoder samt hanterar instrument och verktyg med visst handlag och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra.
Eleven motiverar översiktligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och säkerhet.
Under arbetet upptäcker eleven problem som uppstår och löser dem i samråd med handledare.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet apparaternas kopplingsscheman och manualer.
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra samt använder ett enkelt fackspråk som är anpassat till situationen.
C
Eleven planerar, organiserar och utför systematiskt och efter samråd med handledare underhåll på kontorsteknikutrustning, med ett resultat som på ett tillfredsställande sätt uppfyller kvalitetskraven.
Under arbetet väljer eleven med viss säkerhet mätinstrument, verktyg och arbetsmetoder samt hanterar instrument och verktyg med gott handlag och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra.
Eleven motiverar utförligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och säkerhet.
Under arbetet upptäcker eleven problem som uppstår och löser dem efter samråd med handledare.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet apparaternas kopplingsscheman och manualer.
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra samt använder ett fackspråk som är anpassat till situationen.
A
Eleven planerar, organiserar och utför systematiskt och efter samråd med handledare underhåll på kontorsteknikutrustning, med ett resultat som på ett gott sätt uppfyller kvalitetskraven.
Under arbetet väljer eleven med säkerhet mätinstrument, verktyg och arbetsmetoder samt hanterar instrument och verktyg med mycket gott handlag och på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till hälsa, miljö och säkerhet.
Under arbetet upptäcker eleven problem som uppstår och löser dem efter samråd med handledare.
I arbetet använder eleven med säkerhet apparaternas kopplingsscheman och manualer.
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra samt använder ett nyanserat fackspråk som är anpassat till situationen.
E
Efter utfört arbete gör eleven en enkel dokumentation av utfört arbete.
Eleven utvärderar sitt arbete med enkla omdömen.
C
Efter utfört arbete gör eleven en noggrann dokumentation av utfört arbete.
Eleven utvärderar sitt arbete med nyanserade omdömen.
A
Efter utfört arbete gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utfört arbete.
Eleven utvärderar sitt arbete med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
Eleven ger med viss säkerhet tydliga instruktioner till användare av apparater och system.
C
Eleven ger med viss säkerhet tydliga instruktioner till användare av apparater och system.
A
Eleven ger med säkerhet tydliga instruktioner till användare av apparater och system.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!