Antenn- och kabel-TV-teknik

kurs
Kurskod
ELRANT0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen antenn- och kabel-tv-teknik relaterar till syftet med ämnet elektroteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen antenn- och kabel-tv-teknik.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen antenn- och kabel-tv-teknik.

E
Eleven utför med visst handlag enkelt installationsarbete på antenn- och kabel-tv.
Eleven gör en enkel planering av arbetet utifrån de ritningar, scheman, standarder och föreskrifter som är relevanta för uppgiften.
Inför arbetet väljer eleven i samråd med handledare verktyg, instrument, material och övrig utrustning avsedd för uppgiften samt använder den med visst handlag och på ett miljömässigt sätt.
C
Eleven utför med gott handlag enkelt installationsarbete på antenn- och kabel-tv.
Eleven gör en genomarbetad planering av arbetet utifrån de ritningar, scheman, standarder och föreskrifter som är relevanta för uppgiften.
Inför arbetet väljer eleven efter samråd med handledare verktyg, instrument, material och övrig utrustning avsedd för uppgiften samt använder den med gott handlag och på ett miljömässigt sätt.
A
Eleven utför med mycket gott handlag enkelt, men även mer avancerat, installationsarbete på antenn- och kabel-tv.
Eleven gör en genomarbetad planering av arbetet utifrån de ritningar, scheman, standarder och föreskrifter som är relevanta för uppgiften.
Inför arbetet väljer eleven efter samråd med handledare verktyg, instrument, material och övrig utrustning avsedd för uppgiften samt använder den med mycket gott handlag och på ett miljömässigt sätt.
E
Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem och fel i såväl nya som befintliga installationer, samt löser och reparerar dem i samråd med handledare.
C
Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem och fel i såväl nya som befintliga installationer, samt löser och reparerar dem efter samråd med handledare.
A
Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem och fel i såväl nya som befintliga installationer, samt löser och reparerar dem efter samråd med handledare.
E
Eleven utför arbetet på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt med hänsyn till arbetsmiljö, ergonomi och estetik.
Eleven kontrollerar säkerheten med tillfredsställande resultat, gör en enkel dokumentation av sitt arbete och tar i drift installationen.
C
Eleven utför arbetet på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt med hänsyn till arbetsmiljö, ergonomi och estetik.
Eleven kontrollerar säkerheten med tillfredsställande resultat, gör en noggrann dokumentation av sitt arbete och tar i drift installationen.
A
Eleven utför arbetet på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt med hänsyn till arbetsmiljö, ergonomi och estetik.
Eleven kontrollerar säkerheten med gott resultat, gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete och tar i drift installationen.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!