Entreprenörskap

kurs
Kurskod
ENTENR0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen entreprenörskap relaterar till syftet med ämnet entreprenörskap, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen entreprenörskap.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen entreprenörskap.

E
Eleven redogör översiktligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.
C
Eleven redogör utförligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen.
Dessutom diskuterar eleven utförligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling.
E
Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel projektplan.
Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen.
I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår i projektet.
Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess.
Vidare redogör eleven översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt.
C
Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel projektplan.
Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen.
I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår i projektet.
Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess.
Vidare identifierar eleven nätverk för projektet samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt.
A
Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad projektplan samt reviderar vid behov planen under arbetets gång.
Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare projektet på ett gott sätt enligt planen.
I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår i projektet.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess.
Vidare identifierar eleven nätverk för projektet, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt.
E
Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation.
Eleven utvärderar med enkla omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering.
C
Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering.
A
Eleven marknadsför och presenterar med säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.
E
Eleven beskriver översiktligt hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
C
Eleven beskriver utförligt hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
E
Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla ekonomiska uppföljningar.
C
Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar.
A
Eleven upprättar med säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar.
Dessutom värderar eleven de ekonomiska resultaten med nyanserade omdömen.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!