Estetisk kommunikation 1

kurs
Kurskod
ESTEST01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen estetisk kommunikation 1 relaterar till syftet med ämnet estetisk kommunikation, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen estetisk kommunikation 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen estetisk kommunikation 1.

E
Eleven använder enkla uttryck från några olika estetiska uttrycksformer för att gestalta ett helt genomförande av en konstnärlig idé och använder estetiska metoder från olika konstarter.
C
Eleven använder uttryck från olika estetiska uttrycksformer för att gestalta ett helt genomförande av en konstnärlig idé och använder estetiska metoder från olika konstarter samt resonerar utförligt om hur olika integrerade uttryck och delar av en process påverkar helheten.
A
Eleven använder uttryck från olika estetiska uttrycksformer för att gestalta ett helt genomförande av en konstnärlig idé och använder estetiska metoder från olika konstarter, resonerar utförligt och nyanserat om hur olika integrerade uttryck och delar av en process påverkar helheten samt identifierar alternativa möjligheter att kombinera eller använda olika konstarter.
E
Eleven resonerar översiktligt om den egna rollen i relation till skapande arbete i grupp samt diskuterar översiktligt hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat.
Eleven deltar i en konstnärlig produktionsprocess, uttrycker sig med viss säkerhet inom någon estetisk uttrycksform samt deltar i presentationen av den färdiga gestaltningen.
C
Eleven resonerar utförligt om den egna rollen i relation till skapande arbete i grupp med olika estetiska uttrycksformer samt diskuterar utförligt hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat.
Dessutom anpassar eleven sina insatser efter omständigheter som framkommer i samarbetet med medskapare och under olika skeden av arbetsprocessen.
Eleven deltar i en konstnärlig produktionsprocess, vidareutvecklar idéer inom någon estetisk uttrycksform, uttrycker sig med viss säkerhet inom någon estetisk uttrycksform samt deltar i presentationen av den färdiga gestaltningen.
A
Eleven resonerar utförligt och nyanserat om den egna rollen i relation till skapande arbete i grupp med olika estetiska uttrycksformer samt diskuterar utförligt och nyanserat hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat.
Eleven drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur helheten påverkas vid interaktion mellan, och experimenterande med, olika estetiska uttrycksformer.
Dessutom anpassar eleven sina insatser efter omständigheter som framkommer i samarbetet med medskapare och under olika skeden av arbetsprocessen.
Eleven deltar i, och tar initiativ i och ansvar för, en konstnärlig produktionsprocess, vidareutvecklar idéer inom någon estetisk uttrycksform, uttrycker sig med säkerhet inom någon estetisk uttrycksform samt deltar i presentationen av den färdiga gestaltningen.
E
Eleven använder enkla estetiska uttryck på olika sätt samt förmedlar dessa via några olika kanaler.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening.
C
Eleven använder estetiska uttryck på olika sätt och ger förslag på alternativa möjligheter att använda dem samt förmedlar de estetiska uttrycken via några olika kanaler.
Dessutom diskuterar eleven utförligt på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening.
A
Eleven använder estetiska uttryck på olika sätt, ger förslag på alternativa möjligheter att använda dem och redogör utförligt och nyanserat för de olika möjligheternas för- och nackdelar samt förmedlar de estetiska uttrycken via några olika kanaler.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening.
E
Eleven diskuterar översiktligt hur någon specifik betydelse kan uttryckas och relaterar det till någon tankeströmning.
C
Eleven diskuterar utförligt hur några specifika betydelser kan uttryckas, relaterar det till några tankeströmningar och gör välgrundade jämförelser mellan uttyck och betydelser i några olika sammanhang.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat hur några specifika betydelser kan uttryckas, relaterar det till några tankeströmningar och gör välgrundade och nyanserade jämförelser mellan uttryck och betydelser i några olika sammanhang.
E
Eleven gör en enkel reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion.
C
Eleven gör en välgrundad reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion.
A
Eleven gör en välgrundad och nyanserad reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!