Estetisk kommunikation 2

kurs
Kurskod
ESTEST02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen estetisk kommunikation 2 relaterar till syftet med ämnet estetisk kommunikation, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen estetisk kommunikation 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen estetisk kommunikation 2.

E
Eleven använder med viss säkerhet något estetiskt uttrycksmedel och estetiska metoder för att kommunicera om idéer, stämningar och betydelser.
Elevens estetiska uttryck är en del i en konstnärlig gestaltning.
C
Eleven använder med viss säkerhet några estetiska uttrycksmedel och estetiska metoder för att kommunicera om idéer, stämningar och betydelser.
Elevens estetiska uttryck är en del i en konstnärlig gestaltning.
I förberedelserna redogör eleven utförligt för avsikten med kommunikationen.
I arbetet omsätter eleven med viss säkerhet den avsedda avsikten till ett kommunicerande resultat.
A
Eleven använder med säkerhet estetiska uttrycksmedel och estetiska metoder för att kommunicera om idéer, stämningar och betydelser.
Elevens estetiska uttryck är en del i en konstnärlig gestaltning.
I förberedelserna redogör eleven utförligt och nyanserat för avsikten med kommunikationen.
I arbetet omsätter eleven med säkerhet den avsedda avsikten till ett kommunicerande resultat.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen på vilket sätt kommunikationen fungerat utifrån den avsedda avsikten.
E
Eleven samverkar i skapande arbete i grupp samt diskuterar översiktligt hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat.
Eleven deltar i en konstnärlig produktionsprocess och presentation av en större färdig gestaltning.
C
Eleven samverkar i skapande arbete i grupp och med olika kompetenser och uttryck i estetiska produktioner samt diskuterar utförligt hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat.
Dessutom anpassar eleven sina insatser efter omständigheter som framkommer i samarbetet med medskapare och under olika skeden av arbetsprocessen.
Eleven deltar i en konstnärlig produktionsprocess och presentation av en större färdig gestaltning.
A
Eleven samverkar i skapande arbete i grupp och med olika kompetenser och uttryck i estetiska produktioner samt diskuterar utförligt och nyanserat hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat och bidrar till resultatet.
Eleven drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur helheten påverkas vid interaktion mellan, och experimenterande med, olika estetiska uttrycksformer.
Dessutom anpassar eleven sina insatser efter omständigheter som framkommer i samarbetet med medskapare och under olika skeden av arbetsprocessen.
Eleven deltar i, och tar initiativ i och ansvar för, en konstnärlig produktionsprocess och presentation av en större färdig gestaltning.
E
Eleven använder några redskap för att producera och kommunicera med estetiska uttryck samt diskuterar översiktligt hur konstnärlig gestaltning kan förmedlas på olika sätt.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur estetiska uttryck kan samverka och användas i olika sammanhang.
C
Eleven använder flera olika redskap för att producera och kommunicera med estetiska uttryck samt diskuterar utförligt hur konstnärlig gestaltning kan förmedlas på olika sätt.
I arbetet vidareutvecklar eleven idéer inom någon estetisk uttrycksform.
Dessutom diskuterar eleven utförligt hur estetiska uttryck kan samverka och användas i olika sammanhang samt gör välgrundade jämförelser mellan olika uttryck och deras lämplighet i olika sammanhang.
A
Eleven använder flera olika redskap för att producera och kommunicera med estetiska uttryck på ett kreativt sätt samt diskuterar utförligt och nyanserat hur konstnärlig gestaltning kan förmedlas på olika sätt.
I arbetet vidareutvecklar eleven idéer inom någon estetisk uttrycksform.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur estetiska uttryck kan samverka och användas i olika sammanhang samt gör välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika uttryck och deras lämplighet i olika sammanhang.
E
Eleven gör en enkel reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion.
C
Eleven gör en välgrundad reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion.
A
Eleven gör en välgrundad och nyanserad reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!