Estetisk kommunikation 3

kurs
Kurskod
ESTEST03
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen estetisk kommunikation 3 relaterar till syftet med ämnet estetisk kommunikation, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen estetisk kommunikation 3.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen estetisk kommunikation 3.

E
Eleven använder uttryck från en eller flera estetiska uttrycksformer för att gestalta en större estetisk produktion samt uppvisar ett visst handlag inom någon estetisk uttrycksform.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet estetiska metoder och begrepp som används i konstnärligt kommunikativt arbete.
C
Eleven använder uttryck från en eller flera estetiska uttrycksformer för att gestalta en större estetisk produktion samt uppvisar ett gott handlag inom någon estetisk uttrycksform.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet estetiska metoder och begrepp som används i konstnärligt kommunikativt arbete.
A
Eleven använder uttryck från en eller flera estetiska uttrycksformer för att gestalta en större estetisk produktion samt uppvisar ett mycket gott handlag inom någon estetisk uttrycksform.
Gestaltningen uppfyller väl kraven på konstnärlighet.
Dessutom använder eleven med säkerhet estetiska metoder och begrepp som används i konstnärligt kommunikativt arbete.
E
Eleven samverkar i skapande arbete i grupp och anpassar det egna arbetet till det kollektiva resultatet.
Eleven deltar i en konstnärlig produktionsprocess och presentation av en omfattande färdig gestaltning.
C
Eleven samverkar i skapande arbete i grupp och anpassar det egna arbetet, och sina insatser, till det kollektiva resultatet efter omständigheter som framkommer i samarbetet med medskapare och under olika skeden av arbetsprocessen.
Gestaltningen uppfyller på ett tillfredsställande sätt kraven på konstnärlighet.
Eleven deltar i en konstnärlig produktionsprocess, vidareutvecklar idéer inom någon estetisk uttrycksform och deltar i presentation av en omfattande färdig gestaltning.
A
Eleven samverkar i skapande arbete i grupp och anpassar det egna arbetet, och sina insatser, till det kollektiva resultatet efter omständigheter som framkommer i samarbetet med medskapare och under olika skeden av arbetsprocessen.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över ledarskapets och kommunikationens betydelse i ett kollektivt arbete och leder sådant arbete.
Eleven deltar i, och tar initiativ i och ansvar för, en konstnärlig produktionsprocess, vidareutvecklar idéer inom någon estetisk uttrycksform och deltar i presentation av en omfattande färdig gestaltning.
E
Eleven använder relevant teknik för att producera och kommunicera med estetiska uttryck.
Dessutom prövar eleven interaktion mellan olika estetiska uttrycksformer samt diskuterar översiktligt hur estetiska uttryck kan samverka och användas i olika sammanhang.
I diskussionen använder eleven med viss säkerhet konstteoretiska och kulturhistoriska begrepp samt drar enkla slutsatser utifrån teorier om konstnärlig kommunikation och gestaltning och konstnärligt skapande.
C
Eleven använder relevant teknik för att producera och kommunicera med estetiska uttryck.
Dessutom prövar eleven interaktion mellan och experimenterar med olika estetiska uttrycksformer samt diskuterar utförligt hur estetiska uttryck kan samverka och användas i olika sammanhang.
I diskussionen använder eleven med viss säkerhet konstteoretiska och kulturhistoriska begrepp samt drar välgrundade slutsatser utifrån teorier om konstnärlig kommunikation och gestaltning och konstnärligt skapande.
A
Eleven använder relevant teknik för att producera och kommunicera med estetiska uttryck på ett kreativt sätt.
Dessutom prövar eleven interaktion mellan och experimenterar med olika estetiska uttrycksformer samt diskuterar utförligt och nyanserat hur estetiska uttryck kan samverka och användas i olika sammanhang.
I diskussionen använder eleven med säkerhet konstteoretiska och kulturhistoriska begrepp samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån teorier om konstnärlig kommunikation och gestaltning och konstnärligt skapande.
E
Eleven resonerar översiktligt om eventuella etiska och konstnärliga konsekvenser av olika val under en konstnärlig process.
C
Eleven resonerar utförligt om eventuella etiska och konstnärliga konsekvenser av olika val under en konstnärlig process.
A
Eleven resonerar utförligt och nyanserat om eventuella etiska och konstnärliga konsekvenser av olika val under en konstnärlig process.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."