Entreprenörskap och företagande

kurs
Kurskod
FÖRENT0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen entreprenörskap och företagande relaterar till syftet med ämnet företagsekonomi, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen entreprenörskap och företagande.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen entreprenörskap och företagande.

E
Eleven redogör översiktligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt översiktligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning.
Dessutom redogör eleven översiktligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
C
Eleven redogör utförligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt utförligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning.
Dessutom redogör eleven utförligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
A
Eleven redogör utförligt för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt utförligt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
E
Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel affärsplan.
Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation.
C
Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel affärsplan.
Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation.
Eleven använder även med viss säkerhet försäljningsteknik och argumentation som är anpassad till produkten, mottagare och situation.
A
Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad affärsplan samt reviderar vid behov planen under arbetets gång.
Dessutom presenterar eleven med säkerhet sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation.
Eleven använder även med säkerhet försäljningsteknik och argumentation som är anpassad till produkten, mottagare och situation.
E
Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare arbetet på ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen.
I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår.
Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas.
Vidare redogör eleven översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
C
Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare arbetet på ett tillfredsställande sätt enligt affärsplanen.
I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår.
Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas.
Vidare identifierar eleven nätverk för företaget samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
A
Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare arbetet på ett gott sätt enligt affärsplanen.
I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas.
Vidare identifierar eleven nätverk för företaget, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag.
E
Eleven utvärderar med enkla omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning.
Dessutom utvärderar eleven med enkla omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess.
C
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet samt gör en ekonomisk uppföljning.
Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess.
A
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen företagets verksamhet, ger förslag på hur verksamheten kan förbättras samt gör en ekonomisk uppföljning.
Dessutom utvärderar eleven med nyanserade omdömen gruppens eller sin egen arbetsprocess samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.
E
Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
C
Eleven använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
A
Eleven använder med säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!