Företagsekonomi 1

kurs
Kurskod
FÖRFÖR01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen företagsekonomi 1 relaterar till syftet med ämnet företagsekonomi, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen företagsekonomi 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen företagsekonomi 1.

E
Eleven beskriver översiktligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven översiktligt företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
C
Eleven beskriver utförligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt och nyanserat företagens villkor, med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser samt utifrån politiska och samhällsekonomiska förutsättningar.
E
Eleven beskriver översiktligt olika funktioner i ett företag samt redogör översiktligt för hur man startar och driver ett företag.
Dessutom redogör eleven översiktligt för affärsidéns utformning samt dess betydelse för företagets verksamhet.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla företagsekonomiska metoder.
Med hjälp av enkla modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
C
Eleven beskriver utförligt olika funktioner i ett företag samt redogör utförligt för hur man startar och driver ett företag.
Dessutom redogör eleven utförligt för affärsidéns utformning samt dess betydelse för företagets verksamhet.
Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Vidare använder eleven med viss säkerhet företagsekonomiska metoder.
Med hjälp av modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
Eleven värderar med enkla omdömen modellernas användbarhet.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika funktioner i ett företag och hur de samordnas för att man ska nå uppställda mål samt redogör utförligt och nyanserat för hur man startar och driver ett företag.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för affärsidéns utformning samt dess betydelse för företagets verksamhet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Vidare väljer och använder eleven med säkerhet företagsekonomiska metoder.
Med hjälp av modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
Eleven värderar med nyanserade omdömen modellernas användbarhet.
E
Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel projektplan inom det företagsekonomiska kunskapsområdet.
Eleven tar eget ansvar samt genomför projektet i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat.
Dessutom utvärderar eleven arbetsprocessen och resultatet med enkla omdömen.
C
Eleven upprättar efter samråd med handledare en projektplan inom det företagsekonomiska kunskapsområdet.
Eleven tar eget ansvar samt genomför projektet efter samråd med handledare, inom givna tidsramar och med tillfredsställande resultat.
Dessutom utvärderar eleven arbetsprocessen och resultatet med nyanserade omdömen.
A
Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad projektplan inom det företagsekonomiska kunskapsområdet.
Eleven tar eget ansvar samt genomför projektet efter samråd med handledare, inom givna tidsramar och med gott resultat.
Dessutom utvärderar eleven arbetsprocessen och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.
E
Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
C
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
A
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!