Företagsekonomi 2

kurs
Kurskod
FÖRFÖR02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen företagsekonomi 2 relaterar till syftet med ämnet företagsekonomi, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen företagsekonomi 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen företagsekonomi 2.

E
Eleven beskriver översiktligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven översiktligt företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
C
Eleven beskriver utförligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt och nyanserat företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser samt utifrån politiska och samhällsekonomiska förutsättningar.
E
Eleven redogör översiktligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla företagsekonomiska metoder.
Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
C
Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Vidare använder eleven med viss säkerhet företagsekonomiska metoder.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Vidare väljer och använder eleven med säkerhet företagsekonomiska metoder.
Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
E
Eleven formulerar med viss säkerhet enkla företagsekonomiska frågeställningar, samlar i samråd med handledare in information från olika källor och gör en enkel bedömning av informationens trovärdighet.
Eleven sammanställer informationen, för enkla resonemang och drar enkla slutsatser.
Dessutom deltar eleven i samtal om andra företagsekonomiska frågeställningar och ger enkla argument för sina ståndpunkter.
C
Eleven formulerar med viss säkerhet företagsekonomiska frågeställningar, samlar efter samråd med handledare in information från olika källor och gör en välgrundad bedömning av informationens trovärdighet.
Eleven sammanställer informationen, för välgrundade resonemang och drar välgrundade slutsatser.
Dessutom deltar eleven i samtal om andra företagsekonomiska frågeställningar och ger välgrundade argument för sina ståndpunkter.
A
Eleven formulerar med säkerhet komplexa företagsekonomiska frågeställningar, samlar efter samråd med handledare in information från olika, även mer avancerade, källor och gör en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens trovärdighet.
Eleven sammanställer informationen på ett strukturerat sätt, för välgrundade och nyanserade resonemang och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Dessutom deltar eleven i samtal om andra företagsekonomiska frågeställningar, diskuterar dem ur olika perspektiv och ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter.
E
Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
C
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
A
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!