Marknadsföring

kurs
Kurskod
FÖRMAD0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen marknadsföring relaterar till syftet med ämnet företagsekonomi, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen marknadsföring.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen marknadsföring.

E
Eleven beskriver översiktligt marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel.
Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens marknadsföring och deras samhällsansvar.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven översiktligt villkoren för företagens marknadsföring med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
C
Eleven beskriver utförligt marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel.
Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens marknadsföring och deras samhällsansvar.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt villkoren för företagens marknadsföring med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat marknadsföringens funktion i företaget med hjälp av några exempel.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens marknadsföring och deras samhällsansvar.
Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt och nyanserat villkoren för företagens marknadsföring med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser samt utifrån politiska och samhällsekonomiska förutsättningar.
E
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom marknadsföring.
Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla marknadsföringstekniska metoder.
Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till marknadsföring.
C
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom marknadsföring.
Vidare använder eleven med viss säkerhet marknadsföringstekniska metoder.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till marknadsföring.
Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom marknadsföring.
Vidare väljer och använder eleven med säkerhet marknadsföringstekniska metoder.
Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till marknadsföring.
Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
E
Eleven formulerar med viss säkerhet enkla frågeställningar inom marknadsföring, samlar i samråd med handledare in information från olika källor och gör en enkel bedömning av informationens trovärdighet.
Eleven sammanställer informationen, för enkla resonemang och drar enkla slutsatser.
Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom marknadsföring och ger enkla argument för sina ståndpunkter.
C
Eleven formulerar med viss säkerhet frågeställningar inom marknadsföring, samlar efter samråd med handledare in information från olika källor och gör en välgrundad bedömning av informationens trovärdighet.
Eleven sammanställer informationen, för välgrundade resonemang och drar välgrundade slutsatser.
Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom marknadsföring och ger välgrundade argument för sina ståndpunkter.
A
Eleven formulerar med säkerhet komplexa frågeställningar inom marknadsföring, samlar efter samråd med handledare in information från olika, även mer avancerade, källor och gör en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens trovärdighet.
Eleven sammanställer informationen på ett strukturerat sätt, för välgrundade och nyanserade resonemang och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom marknadsföring, diskuterar dem ur olika perspektiv och ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter.
E
Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
C
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
A
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!