Redovisning 2

kurs
Kurskod
FÖRRED02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen redovisning 2 relaterar till syftet med ämnet företagsekonomi, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen redovisning 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen redovisning 2.

E
Eleven beskriver översiktligt redovisningens och revisionens funktion i företaget med hjälp av några exempel.
Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens redovisning och deras samhällsansvar.
Dessutom redogör eleven översiktligt för lagar, normer och praxis som påverkar utformningen av företagens redovisning.
C
Eleven beskriver utförligt redovisningens och revisionens funktion i företaget med hjälp av några exempel.
Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens redovisning och deras samhällsansvar.
Dessutom redogör eleven utförligt för lagar, normer och praxis som påverkar utformningen av företagens redovisning.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat redovisningens och revisionens funktion i företaget med hjälp av några exempel.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens redovisning och deras samhällsansvar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för lagar, normer och praxis som påverkar utformningen av företagens redovisning.
I redogörelsen reflekterar eleven över lagarnas och bestämmelsernas syfte och effekter.
E
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning.
Eleven använder med viss säkerhet enkla redovisningstekniska metoder.
Dessutom genomför eleven enkla räkenskapsanalyser samt diskuterar översiktligt resultaten.
Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till redovisning, revision och beskattning.
C
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning.
Eleven använder med viss säkerhet redovisningstekniska metoder.
Dessutom genomför eleven räkenskapsanalyser samt diskuterar utförligt resultaten.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till redovisning, revision och beskattning.
Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning.
Eleven väljer och använder med säkerhet redovisningstekniska metoder.
Dessutom genomför eleven komplexa räkenskapsanalyser samt diskuterar utförligt och nyanserat resultaten.
Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang knutna till redovisning, revision och beskattning.
Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
E
Eleven formulerar med viss säkerhet enkla frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning, samlar i samråd med handledare in information från olika källor och gör en enkel bedömning av informationens trovärdighet.
Eleven sammanställer informationen, för enkla resonemang och drar enkla slutsatser.
Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning samt ger enkla argument för sina ståndpunkter.
C
Eleven formulerar med viss säkerhet frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning, samlar efter samråd med handledare in information från olika källor och gör en välgrundad bedömning av informationens trovärdighet.
Eleven sammanställer informationen, för välgrundade resonemang och drar välgrundade slutsatser.
Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning samt ger välgrundade argument för sina ståndpunkter.
A
Eleven formulerar med säkerhet komplexa frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning, samlar efter samråd med handledare in information från olika, även mer avancerade, källor och gör en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens trovärdighet.
Eleven sammanställer informationen på ett strukturerat sätt, för välgrundade och nyanserade resonemang och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Dessutom deltar eleven i samtal om andra frågeställningar inom redovisning, revision och beskattning, diskuterar dem ur olika perspektiv samt ger välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter.
E
Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
C
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
A
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!