Personlig försäljning 1

kurs
Kurskod
FÖSPER01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen personlig försäljning 1 relaterar till syftet med ämnet försäljning och kundservice, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen personlig försäljning 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen personlig försäljning 1.

E
Eleven beskriver översiktligt hur enkelt säljarbete planeras, organiseras och genomförs på ett säljinriktat sätt i olika branscher.
Dessutom beskriver eleven översiktligt hur säljkommunikation och säljadministration planeras och genomförs.
I beskrivningen redogör eleven översiktligt för hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar försäljningssituationer.
C
Eleven beskriver utförligt hur enkelt säljarbete planeras, organiseras och genomförs på ett säljinriktat sätt i olika branscher.
Dessutom beskriver eleven utförligt hur säljkommunikation och säljadministration planeras och genomförs.
I beskrivningen redogör eleven utförligt för hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar försäljningssituationer.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur enkelt säljarbete planeras, organiseras och genomförs på ett säljinriktat sätt i olika branscher.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur säljkommunikation och säljadministration planeras och genomförs.
I beskrivningen redogör eleven utförligt och nyanserat för hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar försäljningssituationer.
E
Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare enkla arbetsuppgifter inom personlig försäljning.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande arbetsmetoder, tekniker och arbetsmaterial.
Eleven genomför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser.
Under arbetets gång använder eleven med viss säkerhet tekniker och metoder för kalkylering och ekonomiska beräkningar samt löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer i arbetet.
Vidare arbetar eleven miljöanpassat och resurssnålt samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra.
Detta gör eleven i samråd med handledare.
C
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare enkla arbetsuppgifter inom personlig försäljning.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande arbetsmetoder, tekniker och arbetsmaterial.
Eleven genomför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser.
Under arbetets gång använder eleven med viss säkerhet tekniker och metoder för kalkylering och ekonomiska beräkningar samt löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer i arbetet.
Vidare arbetar eleven miljöanpassat och resurssnålt samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra.
Detta gör eleven efter samråd med handledare.
A
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare enkla arbetsuppgifter inom personlig försäljning.
I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande arbetsmetoder, tekniker och arbetsmaterial.
Eleven genomför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser.
Under arbetets gång använder eleven med säkerhet tekniker och metoder för kalkylering och ekonomiska beräkningar samt löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer i arbetet.
Vidare arbetar eleven miljöanpassat och resurssnålt samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra.
Detta gör eleven efter samråd med handledare.
E
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt.
C
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
A
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!