Film- och tv-produktion 2

kurs
Kurskod
FILFIL02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen film- och tv-produktion 2 relaterar till syftet med ämnet film- och tv-produktion, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen film- och tv-produktion 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen film- och tv-produktion 2.

E
Eleven gör en enkel planering av sitt arbete samt genomför och distribuerar i samråd med handledare film- och tv- produktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens enkla funktioner.
I arbetet använder eleven tekniken med viss säkerhet för att påverka delar av produktionen.
C
Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete samt genomför och distribuerar efter samråd med handledare film- och tv- produktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens avancerade funktioner.
I arbetet använder eleven tekniken med viss säkerhet för att påverka delar av produktionen.
A
Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete samt genomför och distribuerar efter samråd med handledare film- och tv- produktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens avancerade och manuella funktioner.
I arbetet använder eleven tekniken med säkerhet för att påverka delar av produktionen.
E
Eleven använder någon enkel film- och tv-produktionsmetod för att få underlag till produktioner och tar fram ett enkelt manus som till viss del följs.
I samband med researcharbetet gör eleven en enkel bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet.
I film- och tv-produktioner använder eleven med viss säkerhet någon berättarteknik, berättarkomponent eller något dramaturgiskt grepp.
C
Eleven använder några film- och tv-produktionsmetoder för att få underlag till produktioner och tar fram ett genomarbetat manus som till viss del följs.
I samband med researcharbetet gör eleven en välgrundad bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet.
I film- och tv-produktioner använder eleven med viss säkerhet några berättartekniker, berättarkomponenter eller dramaturgiska grepp.
A
Eleven använder flera film- och tv-produktionsmetoder för att få underlag till produktioner och tar fram ett genomarbetat manus som följs.
I samband med researcharbetet gör eleven en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet.
I film- och tv-produktioner använder eleven med säkerhet flera berättartekniker, berättarkomponenter eller dramaturgiska grepp.
E
Produktionen uppvisar en tillfredsställande kvalitet.
I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång i samråd med handledare uppkomna problem.
Eleven arbetar till viss del inom givna ramar.
C
Produktionen uppvisar en tillfredsställande kvalitet.
I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång efter samråd med handledare uppkomna problem.
Eleven arbetar inom givna ramar.
A
Produktionen uppvisar en god kvalitet och ett kreativt bildspråk.
I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång efter samråd med handledare uppkomna problem.
Dessutom intar eleven vid behov olika arbetsroller i gruppen.
Eleven arbetar inom givna ramar och ger nyanserade omdömen om vilka konsekvenser ramarna har för produktionen.
E
Eleven redogör översiktligt för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hen använt i sin produktion samt drar enkla slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat.
Eleven gör även en enkel analys och utvärdering av film- och tv-produktioner som inbegriper enkla resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.
C
Eleven redogör utförligt för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hen använt i sin produktion samt drar välgrundade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat.
Eleven gör även en analys och utvärdering av film- och tv-produktioner som inbegriper välgrundade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hen använt i sin produktion samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat.
Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras.
Eleven gör även en komplex analys och utvärdering av film- och tv-produktioner som inbegriper välgrundade och nyanserade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.
E
Eleven använder med viss säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.
C
Eleven använder med viss säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.
A
Eleven använder med säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.
E
Eleven redogör översiktligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.
C
Eleven redogör utförligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området och för deras konsekvenser för den egna film- och tv-produktionen.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området och för deras konsekvenser för den egna film- och tv-produktionen.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!