Manus för film och tv

kurs
Kurskod
FILMAN0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen manus för film och tv relaterar till syftet med ämnet film- och tv-produktion, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen manus för film och tv.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen manus för film och tv.

E
Eleven gör en enkel planering av sitt arbete samt skriver i samråd med handledare enkla film- eller tv-manus som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till målgrupp och genre.
Under arbetet gör eleven enkla reflektioner över den egna arbetsprocessen och det egna skapandet samt omarbetar till viss del sina manustexter.
I sitt film- och tv-manusskrivande använder eleven med viss säkerhet dramaturgiska modeller.
C
Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete samt skriver efter samråd med handledare film- eller tv-manus som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till målgrupp och genre.
Under arbetet gör eleven välgrundade reflektioner över den egna arbetsprocessen och det egna skapandet samt omarbetar sina manustexter.
I sitt film- och tv-manusskrivande använder eleven med viss säkerhet dramaturgiska modeller.
A
Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete samt skriver efter samråd med handledare avancerade film- eller tv-manus som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till målgrupp och genre.
Under arbetet gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över den egna arbetsprocessen och det egna skapandet samt omarbetar sina manustexter.
I sitt film- och tv-manusskrivande använder eleven med säkerhet dramaturgiska modeller.
E
Eleven redogör översiktligt för olika genrer samt beskriver översiktligt deras estetik.
Eleven redogör även översiktligt för dramaturgisk modell, berättarkomponenter, karaktärer och dramaturgiska grepp som hen använt i sina manus.
Dessutom drar eleven enkla slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat.
C
Eleven redogör utförligt för olika genrer samt beskriver utförligt deras estetik.
Eleven redogör även utförligt för dramaturgisk modell, berättarkomponenter, karaktärer och dramaturgiska grepp som hen använt i sina manus.
Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika genrer samt beskriver utförligt och nyanserat deras estetik.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för dramaturgisk modell, berättarkomponenter, karaktärer och dramaturgiska grepp som hen använt i sina manus.
Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat.
Eleven ger även välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
Eleven gör enkla analyser och utvärderingar av egna och andras dramatiska berättelser och karaktärer i text för rörlig bild.
Analyserna och utvärderingarna inbegriper enkla resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.
C
Eleven gör analyser och utvärderingar av egna och andras dramatiska berättelser och karaktärer i text för rörlig bild.
Analyserna och utvärderingarna inbegriper välgrundade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.
A
Eleven gör komplexa analyser och utvärderingar av egna och andras dramatiska berättelser och karaktärer i text för rörlig bild.
Analyserna och utvärderingarna inbegriper välgrundade och nyanserade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.
E
Eleven skriver enkla loglines och förmedlar med viss säkerhet i form av pitch egna idéer i förberedda samtal och diskussioner samt i text.
C
Eleven skriver loglines och förmedlar med viss säkerhet i form av pitch egna idéer i förberedda samtal och diskussioner samt i text.
A
Eleven skriver avancerade loglines och förmedlar med säkerhet i form av pitch egna idéer i förberedda samtal och diskussioner samt i text.
E
Eleven använder med viss säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.
C
Eleven använder med viss säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.
A
Eleven använder med säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.
E
Eleven redogör översiktligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.
C
Eleven redogör utförligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.
A
Eleven redogör utförligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!