Fälthållning

kurs
Kurskod
FLGFAL0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen fälthållning relaterar till syftet med ämnet flygplatsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen fälthållning.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen fälthållning.

E
Eleven beskriver översiktligt flygfältets uppbyggnad och funktion samt olika arbetsområden och verksamheter inom området.
Dessutom resonerar eleven översiktligt utifrån några exempel om risker i arbetet och redogör översiktligt för regelverk och föreskrifter som styr verksamheterna.
C
Eleven beskriver utförligt flygfältets uppbyggnad och funktion samt olika arbetsområden och verksamheter inom området.
Dessutom resonerar eleven utförligt utifrån några exempel om risker i arbetet och redogör utförligt för regelverk och föreskrifter som styr verksamheterna.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat flygfältets uppbyggnad och funktion samt olika arbetsområden och verksamheter inom området.
Dessutom resonerar eleven utförligt och nyanserat utifrån några exempel om risker i arbetet och redogör utförligt för regelverk och föreskrifter som styr verksamheterna.
E
Eleven utför i samråd med handledare i bekanta situationer arbetsuppgifter inom området fälthållning.
Eleven manövrerar och framför med visst handlag fälthållningsfordon.
Eleven utför i samråd med handledare i bekanta situationer sommar- och vinterfälthållningsarbete.
I arbetet väljer eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning.
Eleven arbetar i samråd med handledare på ett säkert sätt och följer lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
Eleven genomför enkla riskbedömningar.
Eleven tar ansvar för andras egendom och för anläggningens lokaler, fordon och utrustning.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven utför efter samråd med handledare i bekanta och delvis nya situationer arbetsuppgifter inom området fälthållning.
Eleven manövrerar och framför med gott handlag fälthållningsfordon.
Eleven utför efter samråd med handledare i bekanta och delvis nya situationer sommar- och vinterfälthållningsarbete.
I arbetet väljer eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning.
Eleven arbetar efter samråd med handledare på ett säkert sätt och följer lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
Eleven genomför riskbedömningar.
Eleven tar ansvar för andras egendom och för anläggningens lokaler, fordon och utrustning.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven utför efter samråd med handledare i bekanta och nya situationer arbetsuppgifter inom området fälthållning.
Eleven manövrerar och framför med mycket gott handlag fälthållningsfordon.
Eleven utför efter samråd med handledare i bekanta och nya situationer sommar- och vinterfälthållningsarbete.
I arbetet väljer eleven med säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning.
Eleven arbetar efter samråd med handledare på ett säkert sätt och följer lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.
Eleven genomför välgrundade riskbedömningar.
Eleven tar ansvar för andras egendom och för anläggningens lokaler, fordon och utrustning.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
Eleven samarbetar med andra för att nå planerade resultat.
I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet yrkesspecifika begrepp.
Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska instruktioner och manualer.
Dessutom gör eleven en enkel dokumentation på engelska.
C
Eleven samarbetar med andra och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat.
I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet yrkesspecifika begrepp.
Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska instruktioner och manualer.
Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation på engelska.
A
Eleven samarbetar med andra och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat.
I kommunikation med andra använder eleven med säkerhet yrkesspecifika begrepp.
Eleven använder med säkerhet svenska och engelska instruktioner och manualer.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation på engelska.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!