Fordonsteknik – introduktion

kurs
Kurskod
FODFOO0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen fordonsteknik – introduktion relaterar till syftet med ämnet fordonsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen fordonsteknik – introduktion.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen fordonsteknik – introduktion.

E
Eleven beskriver översiktligt fordons olika huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar i fordonet.
C
Eleven beskriver utförligt fordons olika huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar i fordonet.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat fordons olika huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar i fordonet.
E
Eleven utför i samråd med handledare service och reparationer på fordon.
I arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga arbetsmetoder.
Eleven genomför också i bekanta situationer enkelt demonterings- och monteringsarbete.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa de specifika arbetsuppgifterna.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
C
Eleven utför efter samråd med handledare service och reparationer på fordon.
I arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga arbetsmetoder.
Eleven genomför också i bekanta situationer komplext demonterings- och monteringsarbete.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa de specifika arbetsuppgifterna.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
A
Eleven utför efter samråd med handledare service och reparationer på fordon.
I arbetet väljer eleven med säkerhet lämpliga arbetsmetoder.
Eleven genomför också i bekanta och nya situationer komplext demonterings- och monteringsarbete.
I arbetet använder eleven med säkerhet de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa de specifika arbetsuppgifterna.
Resultatet av arbetet är gott.
E
Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen.
I arbetet redogör eleven översiktligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet.
Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
C
Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen.
I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet.
Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
A
Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen.
I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet.
Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
C
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
A
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!