Formgivning 1

kurs
Kurskod
FOMFOR01S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen formgivning 1 relaterar till syftet med ämnet formgivning, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen formgivning 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen formgivning 1.

E
Eleven arbetar i valt material och prövar olika angreppssätt.
I arbetet använder eleven med visst handlag etablerade tillvägagångssätt, verktyg och metoder för att forma materialet efter intentionen.
Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare enkla problem som uppstår.
Eleven använder med viss säkerhet färg och form för att understryka ett uttryck eller en funktion.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur valet av färg och form har påverkat uttrycket eller funktionen.
Eleven redogör översiktligt för hur hen har utnyttjat materialets egenskaper i sin formgivning.
C
Eleven arbetar och experimenterar i valt material på ett hantverksmässigt sätt och prövar olika angreppssätt.
I arbetet använder eleven med gott handlag etablerade tillvägagångssätt, verktyg och metoder för att forma materialet efter intentionen.
Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår.
Eleven använder med viss säkerhet färg och form för att understryka ett uttryck eller en funktion.
Dessutom diskuterar eleven utförligt hur valet av färg och form har påverkat uttrycket eller funktionen.
Eleven redogör utförligt för hur hen har utnyttjat materialets egenskaper i sin formgivning.
A
Eleven arbetar och experimenterar i valt material på ett hantverksmässigt sätt och prövar olika angreppssätt.
I arbetet använder eleven med mycket gott handlag såväl etablerade som nya tillvägagångssätt, verktyg och metoder för att forma materialet efter intentionen.
Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare komplexa problem som uppstår.
Eleven använder och kombinerar med säkerhet färg och form för att understryka ett uttryck eller en funktion.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur valet av färg och form har påverkat uttrycket eller funktionen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur hen har utnyttjat materialets egenskaper i sin formgivning.
E
Eleven visar upp och ställer ut egna formgivna produkter och redogör översiktligt för arbetsgången.
Dessutom värderar eleven med enkla omdömen sin egen och andras formgivning och arbetsprocess.
I värderingen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven diskuterar översiktligt uttrycken i traditionell och samtida formgivning samt hur den egna formgivningen förhåller sig till dem.
C
Eleven visar upp och ställer ut egna formgivna produkter och redogör utförligt för arbetsgången.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sin egen och andras formgivning och arbetsprocess.
I värderingen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven diskuterar utförligt uttrycken i traditionell och samtida formgivning samt hur den egna formgivningen förhåller sig till dem.
A
Eleven visar upp och ställer ut egna formgivna produkter och redogör utförligt och nyanserat för arbetsgången.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sin egen och andras formgivning och arbetsprocess samt ger förslag på hur den egna arbetsprocessen kan förbättras.
I värderingen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat uttrycken i traditionell och samtida formgivning samt hur den egna formgivningen förhåller sig till dem.
E
Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet.
Dessutom använder eleven maskiner och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt samt hanterar material med tanke på dess miljöpåverkan.
C
Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet.
Dessutom använder eleven maskiner och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt samt hanterar material med tanke på dess miljöpåverkan.
A
Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet.
Dessutom använder eleven maskiner och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt samt hanterar material med tanke på dess miljöpåverkan.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!