Textil färg och form

kurs
Kurskod
FOMTEX0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen textil färg och form relaterar till syftet med ämnet formgivning, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen textil färg och form.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen textil färg och form.

E
Eleven arbetar med tryck, färgning, produktteckning och mönsterkomposition och prövar olika angreppssätt.
I arbetet använder eleven med visst handlag etablerade tillvägagångssätt och metoder för att förverkliga sin intention.
Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare enkla problem som uppstår.
Eleven använder med viss säkerhet färg och form för att understryka ett uttryck eller en funktion.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur valet av färg och form har påverkat uttrycket eller funktionen.
Eleven redogör översiktligt för hur hen har utnyttjat materialets egenskaper.
C
Eleven arbetar och experimenterar med tryck, färgning, produktteckning och mönsterkomposition på ett hantverksmässigt sätt och prövar olika angreppssätt.
I arbetet använder eleven med gott handlag etablerade tillvägagångssätt och metoder för att förverkliga sin intention.
Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår.
Eleven använder med viss säkerhet färg och form för att understryka ett uttryck eller en funktion.
Dessutom diskuterar eleven utförligt hur valet av färg och form har påverkat uttrycket eller funktionen.
Eleven redogör utförligt för hur hen har utnyttjat materialets egenskaper.
A
Eleven arbetar och experimenterar med tryck, färgning, produktteckning och mönsterkomposition på ett hantverksmässigt sätt och prövar olika angreppssätt.
I arbetet använder eleven med mycket gott handlag såväl etablerade som nya tillvägagångssätt och metoder för att förverkliga sin intention.
Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare komplexa problem som uppstår.
Eleven använder och kombinerar med säkerhet färg och form för att understryka ett uttryck eller en funktion.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur valet av färg och form har påverkat uttrycket eller funktionen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur hen har utnyttjat materialets egenskaper.
E
Eleven visar upp egna skisser, rapporter och produkter och redogör översiktligt för arbetsgången.
Dessutom värderar eleven med enkla omdömen sitt eget och andras arbete med färg och form.
I värderingen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven diskuterar översiktligt uttrycken i traditionell och samtida textil formgivning samt hur det egna arbetet förhåller sig till dem.
C
Eleven visar upp egna skisser, rapporter och produkter och redogör utförligt för arbetsgången.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete med färg och form.
I värderingen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven diskuterar utförligt uttrycken i traditionell och samtida textil formgivning samt hur det egna arbetet förhåller sig till dem.
A
Eleven visar upp egna skisser, rapporter och produkter och redogör utförligt och nyanserat för arbetsgången.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete med färg och form samt ger förslag på hur det egna arbetet kan förbättras.
I värderingen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat uttrycken i traditionell och samtida textil formgivning samt hur det egna arbetet förhåller sig till dem.
E
Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet.
Dessutom hanterar eleven färger och kemikalier på ett säkert sätt och med tanke på deras miljö- och resurspåverkan.
C
Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet.
Dessutom hanterar eleven färger och kemikalier på ett säkert sätt och med tanke på deras miljö- och resurspåverkan.
A
Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet.
Dessutom hanterar eleven färger och kemikalier på ett säkert sätt och med tanke på deras miljö- och resurspåverkan.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!