Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

kurs
Kurskod
FORFOD0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden relaterar till syftet med ämnet fordons- och transportbranschen, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.

E
Eleven beskriver översiktligt fordons- och transportbranschernas utveckling och vanligt förekommande verksamhetsområden och yrken, dels var för sig, dels hur de samverkar i arbetslivet.
Dessutom beskriver eleven översiktligt medarbetarens roll samt villkor för anställning och företagande inom branscherna.
C
Eleven beskriver utförligt fordons- och transportbranschernas utveckling och vanligt förekommande verksamhetsområden och yrken, dels var för sig, dels hur de samverkar i arbetslivet.
Dessutom beskriver eleven utförligt medarbetarens roll samt villkor för anställning och företagande inom branscherna.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat fordons- och transportbranschernas utveckling och vanligt förekommande verksamhetsområden och yrken, dels var för sig, dels hur de samverkar i arbetslivet.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat medarbetarens roll samt villkor för anställning och företagande inom branscherna.
E
Eleven utför i samråd med handledare kontroll och underhåll av fordon.
I arbetet löser eleven i samråd med handledare enkla uppgifter i bekanta situationer samt använder lämpliga arbetsmetoder och verktyg.
Dessutom tar eleven ansvar för maskinella värden samt sin egen och andras säkerhet.
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
I arbetet redogör eleven översiktligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
Dessutom arbetar eleven utifrån de krav på säkerhet och miljö som reglerar arbetet.
C
Eleven utför efter samråd med handledare kontroll och underhåll av fordon.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare komplexa uppgifter i bekanta situationer samt använder lämpliga arbetsmetoder och verktyg.
Dessutom tar eleven ansvar för maskinella värden samt sin egen och andras säkerhet.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
Dessutom arbetar eleven utifrån de krav på säkerhet och miljö som reglerar arbetet.
A
Eleven utför efter samråd med handledare kontroll och underhåll av fordon.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare komplexa uppgifter i bekanta och nya situationer samt väljer och använder lämpliga arbetsmetoder och verktyg.
Dessutom tar eleven ansvar för maskinella värden samt sin egen och andras säkerhet.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
Dessutom arbetar eleven utifrån de krav på säkerhet och miljö som reglerar arbetet.
E
Eleven redogör översiktligt för olika enkla trafiksituationer och ger exempel på olika handlingsalternativ.
Dessutom redogör eleven översiktligt för olika typer av riskbeteenden i trafiken.
I redogörelserna gör eleven enkla bedömningar av trafiksituationerna samt av hur mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar dem.
C
Eleven redogör utförligt för olika trafiksituationer och ger exempel på olika handlingsalternativ.
Dessutom redogör eleven utförligt för olika typer av riskbeteenden i trafiken.
I redogörelserna gör eleven välgrundade bedömningar av trafiksituationerna samt av hur mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar dem.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika komplexa trafiksituationer och ger exempel på olika handlingsalternativ.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika typer av riskbeteenden i trafiken.
I redogörelserna gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av trafiksituationerna samt av hur mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar dem.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!