Fotografisk bild 1

kurs
Kurskod
FOTFOT01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen fotografisk bild 1 relaterar till syftet med ämnet fotografisk bild, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen fotografisk bild 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen fotografisk bild 1.

E
Eleven redogör översiktligt för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i processen hänger samman.
Dessutom redogör eleven översiktligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.
C
Eleven redogör utförligt för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i processen hänger samman.
Dessutom redogör eleven utförligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska processen och för hur de olika delarna i processen hänger samman.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.
E
Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder i samråd med handledare.
Bilderna är av tillfredsställande teknisk kvalitet.
Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter.
Eleven diskuterar översiktligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
C
Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder efter samråd med handledare.
Bilderna är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet.
Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter.
Eleven diskuterar utförligt på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
A
Eleven fotograferar och skriver ut eller kopierar bilder efter samråd med handledare.
Bilderna är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt har ett personligt uttryck.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.
I arbetet använder eleven med säkerhet och med variation ljussättning, komposition och fotografisk teknik för att åstadkomma visuella effekter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt de egna bilderna förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
E
Eleven avläser och tolkar någon fotografisk bild samt resonerar översiktligt om vad bilden uttrycker.
I tolkningen och resonemanget använder eleven med viss säkerhet enkla begrepp.
Eleven redogör översiktligt, utifrån bildexempel, för skillnader mellan några olika genrer, även ur ett historiskt perspektiv.
C
Eleven avläser och tolkar några olika typer av fotografiska bilder samt resonerar utförligt om vad bilderna uttrycker.
I tolkningen och resonemanget använder eleven med viss säkerhet avancerade begrepp.
Eleven redogör utförligt, utifrån bildexempel, för skillnader mellan några olika genrer, även ur ett historiskt perspektiv.
A
Eleven avläser och tolkar flera olika typer av fotografiska bilder samt resonerar utförligt och nyanserat om vad bilderna uttrycker.
I tolkningen och resonemanget använder eleven med säkerhet avancerade begrepp.
Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, för skillnader mellan flera olika genrer, även ur ett historiskt perspektiv.
E
Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser inom området.
Eleven diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.
Dessutom redogör eleven översiktligt för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.
C
Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser inom området.
Eleven diskuterar också utförligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.
Dessutom redogör eleven utförligt för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.
A
Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser inom området.
Eleven diskuterar också utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för miljömässiga och säkerhetsmässiga aspekter inom fotoområdet.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!