Fotografisk bild 2

kurs
Kurskod
FOTFOT02
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen fotografisk bild 2 relaterar till syftet med ämnet fotografisk bild, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen fotografisk bild 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen fotografisk bild 2.

E
Eleven redogör översiktligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.
I redogörelsen ger eleven exempel på några situationer där dokumentstorlek och bildupplösning har betydelse.
C
Eleven redogör utförligt för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.
I redogörelsen ger eleven exempel på några situationer där dokumentstorlek och bildupplösning har betydelse.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några olika digitala bildformat och programvaror samt för deras möjligheter och begränsningar.
I redogörelsen ger eleven exempel på några situationer där dokumentstorlek och bildupplösning har betydelse.
E
Eleven arbetar i samråd med handledare med digital bildredigering och bildmontage.
Resultatet är av tillfredsställande teknisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt uttryck.
Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.
I arbetet använder eleven med visst handlag delar av den tekniska utrustningen.
Dessutom redogör eleven översiktligt för de möjligheter som utrustningen ger.
Eleven diskuterar översiktligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
Dessutom publicerar eleven i samråd med handledare sina bilder i något medium.
C
Eleven arbetar efter samråd med handledare med digital bildredigering och bildmontage.
Resultatet är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt uttryck.
I arbetet experimenterar eleven med de estetiska uttrycksmedlen.
Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.
I arbetet använder eleven med gott handlag den tekniska utrustningen.
Dessutom redogör eleven utförligt för de möjligheter som utrustningen ger.
Eleven diskuterar utförligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
Dessutom publicerar eleven efter samråd med handledare sina bilder i några medier.
A
Eleven arbetar efter samråd med handledare med digital bildredigering och bildmontage.
Resultatet är av jämn och god teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett gott sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck.
I arbetet experimenterar eleven med de estetiska uttrycksmedlen.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.
I arbetet använder eleven med mycket gott handlag den tekniska utrustningen.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de möjligheter som utrustningen ger.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap.
Dessutom publicerar eleven efter samråd med handledare sina bilder i flera medier.
E
Eleven avläser och tolkar någon fotografisk bild samt resonerar översiktligt om vad bilden uttrycker.
Eleven resonerar även översiktligt om hur innehåll och form samverkar.
I tolkningen använder eleven med viss säkerhet någon enkel modell för att analysera fotografisk bild.
Dessutom använder eleven i tolkningen och resonemanget enkla begrepp med viss säkerhet.
C
Eleven avläser och tolkar några fotografiska bilder samt resonerar utförligt om vad bilderna uttrycker.
Eleven resonerar även utförligt om hur innehåll och form samverkar.
I tolkningen använder eleven med viss säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild.
Dessutom använder eleven i tolkningen och resonemanget avancerade begrepp med viss säkerhet.
A
Eleven avläser och tolkar flera olika fotografiska bilder samt resonerar utförligt och nyanserat om vad bilderna utrycker.
Eleven resonerar även utförligt och nyanserat om hur innehåll och form samverkar.
I tolkningen använder eleven med säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild.
Dessutom använder eleven i tolkningen och resonemanget avancerade begrepp med säkerhet.
E
Eleven redogör översiktligt, utifrån exempel, för fotografiets historia och drar enkla slutsatser om fotografiets betydelse för kultur och kunskapsutveckling i dagens samhälle.
C
Eleven redogör utförligt, utifrån exempel, för fotografiets historia och drar välgrundade slutsatser om fotografiets betydelse för kultur och kunskapsutveckling i dagens samhälle.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån exempel, för fotografiets historia och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om fotografiets betydelse för kultur och kunskapsutveckling i dagens samhälle.
E
Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området.
Eleven diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.
Dessutom redogör eleven översiktligt för på vilket sätt hen i sitt eget arbete tagit miljömässiga, säkerhetsmässiga och ergonomiska hänsyn.
C
Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området.
Eleven diskuterar också utförligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder samt redogör för egna etiska gränsdragningar i sitt fotografiska arbete.
Dessutom redogör eleven utförligt för på vilket sätt hen i sitt eget arbete tagit miljömässiga, säkerhetsmässiga och ergonomiska hänsyn.
A
Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.
Eleven diskuterar också utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder samt redogör för egna etiska gränsdragningar i sitt fotografiska arbete.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för på vilket sätt eleven i sitt eget arbete tagit miljömässiga, säkerhetsmässiga och ergonomiska hänsyn.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!