Fotografisk bild 3

kurs
Kurskod
FOTFOT03
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen fotografisk bild 3 relaterar till syftet med ämnet fotografisk bild, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen fotografisk bild 3.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen fotografisk bild 3.

E
Eleven redogör översiktligt för den fotografiska produktionsprocessen och för hur de olika delarna i processen hänger samman.
Dessutom redogör eleven översiktligt för olika bildbehandlingstekniker för grafisk produktion och internet.
C
Eleven redogör utförligt för den fotografiska produktionsprocessen och för hur de olika delarna i processen hänger samman.
Dessutom redogör eleven utförligt för olika bildbehandlingstekniker för grafisk produktion och internet.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska produktionsprocessen och för hur de olika delarna i processen hänger samman.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika bildbehandlingstekniker för grafisk produktion och internet.
E
Eleven arbetar i samråd med handledare med att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt.
Eleven definierar projektets syfte.
Resultatet av projekten är av tillfredsställande teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt uttryck av syftet.
I arbetet gör eleven enkla experiment med de estetiska uttrycksmedlen samt använder, i studioarbetet, digital utrustning med visst handlag.
Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.
Dessutom redogör eleven översiktligt för de möjligheter som utrustningen ger.
Eleven diskuterar översiktligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet.
C
Eleven arbetar efter samråd med handledare med att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt.
Eleven definierar projektets syfte.
Resultatet av projekten är av god teknisk och tillfredsställande estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet.
I arbetet gör eleven experiment med de estetiska uttrycksmedlen samt använder, i studioarbetet, digital utrustning med gott handlag.
Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.
Dessutom redogör eleven utförligt för de möjligheter som utrustningen ger.
Eleven diskuterar utförligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet.
A
Eleven arbetar efter samråd med handledare med att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt.
Eleven definierar projektets syfte.
Resultatet av projekten är av god teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett gott sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet.
I arbetet gör eleven avancerade experiment med de estetiska uttrycksmedlen samt använder, i studioarbetet, digital utrustning med mycket gott handlag.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå kvaliteten.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de möjligheter som utrustningen ger.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet.
E
Eleven beskriver översiktligt, utifrån bildexempel, hur fotografiska bilder används för några olika syften och sammanhang samt redogör översiktligt för hur innehåll, form och sammanhang samverkar i visuell kommunikation.
I beskrivningar och resonemang använder eleven med viss säkerhet någon enkel modell för att analysera fotografisk bild och kommunikation.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet enkla begrepp.
C
Eleven beskriver utförligt, utifrån bildexempel, hur fotografiska bilder används för några olika syften och sammanhang samt redogör utförligt för hur innehåll, form och sammanhang samverkar i visuell kommunikation.
I beskrivningar och resonemang använder eleven med viss säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild och kommunikation.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet avancerade begrepp.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, hur fotografiska bilder används för flera olika olika syften och sammanhang samt redogör utförligt och nyanserat för hur innehåll, form och sammanhang samverkar ivisuell kommunikation.
I beskrivningar och resonemang använder eleven med säkerhet modeller för att analysera fotografisk bild och kommunikation.
Dessutom använder eleven med säkerhet avancerade begrepp.
E
Eleven redogör översiktligt, utifrån bildexempel, för fotografiets historia och beskriver översiktligt fotografiets betydelse för vardagliga kulturyttringar i dagens samhälle.
C
Eleven redogör utförligt, utifrån bildexempel, för fotografiets historia och beskriver utförligt, samt gör egna reflektioner över, fotografiets betydelse för kulturyttringar och kunskapsutveckling i dagens samhälle.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, för fotografiets historia och beskriver utförligt och nyanserat, samt gör egna reflektioner över, fotografiets betydelse för kulturyttringar och kunskapsutveckling i dagens samhälle.
E
Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området.
Eleven diskuterar också översiktligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.
C
Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området.
Eleven diskuterar också utförligt etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.
A
Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt inom området.
Eleven diskuterar också utförligt och nyanserat etiska frågeställningar i relation till fotografiska bilder.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!