Fotografisk bild 4

kurs
Kurskod
FOTFOT04
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen fotografisk bild 4 relaterar till syftet med ämnet fotografisk bild, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen fotografisk bild 4.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen fotografisk bild 4.

E
Eleven redogör översiktligt för den fotografiska konstnärliga processen.
Dessutom redogör eleven översiktligt för de möjligheter som val av utrustning ger.
C
Eleven redogör utförligt för den fotografiska konstnärliga processen.
Dessutom redogör eleven utförligt för de möjligheter som val av utrustning ger.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för den fotografiska konstnärliga processen.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de möjligheter som val av utrustning ger.
E
Eleven initierar, planerar och genomför i samråd med handledare och med visst handlag ett eget fördjupat projekt.
Eleven definierar projektets syfte samt gör en enkel projektplan och väljer med viss säkerhet adekvat utrustning och teknik.
Resultatet av projektet är av tillfredsställande teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet.
I arbetet gör eleven enkla experiment med fotografiet som konstnärlig uttrycksform.
Eleven motiverar översiktligt de val som har gjorts för att uppnå det avsedda konstnärliga uttrycket.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet.
Eleven använder med viss säkerhet portföljarbete som arbetsmetod och redovisningsform.
C
Eleven initierar, planerar och genomför efter samråd med handledare och med gott handlag ett eget fördjupat projekt.
Eleven definierar projektets syfte samt gör en genomarbetad projektplan och väljer med viss säkerhet adekvat utrustning och teknik.
Resultatet av projektet är av tillfredsställande teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett tillfredsställande sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet.
I arbetet gör eleven experiment med fotografiet som konstnärlig uttrycksform.
Eleven motiverar utförligt de val som har gjorts för att uppnå det avsedda konstnärliga uttrycket.
Dessutom diskuterar eleven utförligt på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet.
Eleven använder med viss säkerhet portföljarbete som arbetsmetod och redovisningsform.
A
Eleven initierar, planerar och genomför efter samråd med handledare och med mycket gott handlag ett eget fördjupat projekt.
Eleven definierar projektets syfte samt gör en genomarbetad projektplan och väljer med säkerhet adekvat utrustning och teknik.
Resultatet av projektet är av god teknisk och estetisk kvalitet samt binder på ett gott sätt samman innehåll och form till ett enhetligt och personligt uttryck av syftet.
I arbetet gör eleven avancerade experiment med fotografiet som konstnärlig uttrycksform.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat de val som har gjorts för att uppnå det avsedda konstnärliga uttrycket.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat på vilket sätt det egna arbetet förmedlar känslor, tankar, idéer och budskap utifrån det avsedda syftet.
Eleven använder med säkerhet portföljarbete som arbetsmetod och redovisningsform.
E
Eleven resonerar översiktligt, utifrån enkla exempel, kring möjligheter och betydelser som utformning av fotografi och rum ger.
Dessutom beskriver eleven översiktligt, utifrån bildexempel, fotografiets berättartraditioner, med betoning på narration.
Eleven diskuterar översiktligt och hanterar med viss säkerhet fotografi i det offentliga rummet.
I redogörelser, beskrivningar och diskussioner använder eleven med viss säkerhet enkla yrkesmässiga begrepp.
C
Eleven resonerar utförligt, utifrån välgrundade exempel, kring möjligheter och betydelser som utformning av fotografi och rum ger.
Dessutom beskriver eleven utförligt, utifrån bildexempel, fotografiets berättartraditioner, med betoning på narration.
Eleven diskuterar utförligt och hanterar med viss säkerhet fotografi i det offentliga rummet.
I redogörelser, beskrivningar och diskussioner använder eleven med viss säkerhet yrkesmässiga begrepp.
A
Eleven resonerar utförligt och nyanserat, utifrån välgrundade och nyanserade exempel, kring möjligheter och betydelser som utformning av fotografi och rum ger.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat, utifrån bildexempel, fotografiets berättartraditioner, med betoning på narration.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat och hanterar med säkerhet fotografi i det offentliga rummet.
I redogörelser, beskrivningar och diskussioner använder eleven med säkerhet nyanserade yrkesmässiga begrepp.
E
Eleven redogör översiktligt för samtida fotografer i Sverige och världen.
Eleven redogör även översiktligt för nationell och internationell fotografisk upphovsrätt.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt etiska frågeställningar med stöd av internationella konventioner.
C
Eleven redogör utförligt för samtida fotografer i Sverige och världen.
Eleven redogör även utförligt för nationell och internationell fotografisk upphovsrätt.
Dessutom diskuterar eleven utförligt etiska frågeställningar med stöd av internationella konventioner.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för samtida fotografer i Sverige och världen.
Eleven redogör även utförligt för nationell och internationell fotografisk upphovsrätt.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat etiska frågeställningar med stöd av internationella konventioner.
E
Eleven redogör översiktligt för vad entreprenörskapet innebär för fotografer som individer och företagare samt för betydelsen av entreprenörskap inom organisationer.
C
Eleven redogör utförligt för vad entreprenörskapet innebär för fotografer som individer och företagare samt för betydelsen av entreprenörskap inom organisationer.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vad entreprenörskapet innebär för fotografer som individer och företagare samt för betydelsen av entreprenörskap inom organisationer.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!