Båtsystem

kurs
Kurskod
FRDBAS0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen båtsystem relaterar till syftet med ämnet fritidsbåtteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen båtsystem.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen båtsystem.

E
Eleven beskriver översiktligt olika materials och produkters egenskaper och funktion.
Dessutom redogör eleven översiktligt för de konstruktions- och installationsmetoder som används vid montering av utrustning i fritidsbåtars olika system.
C
Eleven beskriver utförligt olika materials och produkters egenskaper och funktion.
Dessutom redogör eleven utförligt för de konstruktions- och installationsmetoder som används vid montering av utrustning i fritidsbåtars olika system.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika materials och produkters egenskaper och funktion.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de konstruktions- och installationsmetoder som används vid montering av utrustning i fritidsbåtars olika system.
E
Eleven utför i samråd med handledare installation, felsökning och service på fritidsbåtars olika system.
Eleven gör en enkel planering inför sin arbetsuppgift.
Dessutom använder eleven den arbetsmetod samt med visst handlag de verktyg och den utrustning som passar för uppgiften utifrån givna instruktioner.
Eleven utför i samråd med handledare funktionskontroller.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet olika typer av ritningar, handledningar och systembeskrivningar.
Dessutom gör eleven i samråd med handledare enkla skisser och ritningar för installationer.
Eleven använder med viss säkerhet den digitala teknik och de informationssystem uppgiften kräver.
I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk.
C
Eleven utför efter samråd med handledare installation, felsökning och service på fritidsbåtars olika system.
Eleven gör en enkel planering inför sin arbetsuppgift, samt väljer arbetsmetod, verktyg och utrustning.
Dessutom använder eleven arbetsmetod och med gott handlag verktyg och utrustning som passar för uppgiften.
Eleven utför efter samråd med handledare funktionskontroller.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet olika typer av ritningar, handledningar och systembeskrivningar.
Dessutom gör eleven efter samråd med handledare enkla skisser och ritningar för installationer.
Eleven använder med viss säkerhet den digitala teknik och de informationssystem uppgiften kräver.
I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk.
A
Eleven utför efter samråd med handledare installation, felsökning och service på fritidsbåtars olika system.
Eleven gör en genomarbetad planering inför sin arbetsuppgift, samt väljer arbetsmetod, verktyg och utrustning och motiverar sina val.
Dessutom använder eleven arbetsmetod och med mycket gott handlag verktyg och utrustning som passar för uppgiften.
Eleven utför efter samråd med handledare funktionskontroller.
I arbetet använder eleven med säkerhet olika typer av ritningar, handledningar och systembeskrivningar.
Dessutom gör eleven efter samråd med handledare genomarbetade skisser och ritningar för installationer.
Eleven använder med säkerhet den digitala teknik och de informationssystem uppgiften kräver.
I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk.
E
I samband med arbetet gör eleven en enkel riskbedömning.
Eleven arbetar i samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
C
I samband med arbetet gör eleven en riskbedömning.
Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
A
I samband med arbetet gör eleven en välgrundad riskbedömning.
Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
E
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
Eleven gör en enkel dokumentation av sitt arbete samt presenterar med viss säkerhet sitt arbete.
Dessutom gör eleven enkla beräkningar av material- och tidsåtgång samt av kostnad.
Eleven drar enkla slutsatser om sambandet mellan ekonomi och kvalitet.
Eleven utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultatet.
C
Eleven gör en noggrann dokumentation av sitt arbete samt presenterar med viss säkerhet sitt arbete.
Dessutom gör eleven beräkningar av material- och tidsåtgång samt av kostnad.
Eleven drar välgrundade slutsatser om sambandet mellan ekonomi och kvalitet.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultatet.
A
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt presenterar med säkerhet sitt arbete.
Dessutom gör eleven komplexa beräkningar av material- och tidsåtgång samt av kostnad.
Eleven drar välgrundade och nyanserade slutsatser om sambandet mellan ekonomi och kvalitet.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultatet samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."