Konstruktion och reparation 2

kurs
Kurskod
FRDKON02
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen konstruktion och reparation 2 relaterar till syftet med ämnet fritidsbåtteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen konstruktion och reparation 2.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen konstruktion och reparation 2.

E
Eleven redogör översiktligt för de konstruktions- och tillverkningsmetoder som används vid byggnation av fritidsbåtar.
Dessutom beskriver eleven översiktligt olika egenskaper och funktion hos material som används vid byggnation.
C
Eleven redogör utförligt för de konstruktions- och tillverkningsmetoder som används vid byggnation av fritidsbåtar.
Dessutom beskriver eleven utförligt olika egenskaper och funktion hos material som används vid byggnation.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för de konstruktions- och tillverkningsmetoder som används vid byggnation av fritidsbåtar.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika egenskaper och funktion hos material som används vid byggnation.
E
Eleven utför i samråd med handledare konstruktioner på samt byggnation av fritidsbåtar.
Eleven gör en enkel planering inför en arbetsuppgift.
Dessutom använder eleven den arbetsmetod och med visst handlag de verktyg och den utrustning som passar för uppgiften utifrån givna instruktioner.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet konstruktionsritningar, beskrivningar och anvisningar.
Dessutom tillverkar eleven i samråd med handledare skisser och ritningsunderlag.
Eleven använder med visst handlag olika typer av sammanfogningstekniker.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet den digitala teknik och de informationssystem uppgiften kräver.
I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk.
C
Eleven utför efter samråd med handledare konstruktioner på samt byggnation av fritidsbåtar.
Eleven gör en enkel planering inför en arbetsuppgift samt väljer arbetsmetod, verktyg och utrustning.
Dessutom använder eleven arbetsmetod och med gott handlag verktyg och utrustning som passar för uppgiften.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet konstruktionsritningar, beskrivningar och anvisningar.
Dessutom tillverkar eleven efter samråd med handledare skisser och ritningsunderlag.
Eleven använder med gott handlag olika typer av sammanfogningstekniker.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet den digitala teknik och de informationssystem uppgiften kräver.
I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk.
A
Eleven utför efter samråd med handledare konstruktioner på samt byggnation av fritidsbåtar.
Eleven gör en genomarbetad planering inför en arbetsuppgift samt väljer arbetsmetod, verktyg och utrustning och motiverar sina val.
Dessutom använder eleven arbetsmetod och med mycket gott handlag verktyg och utrustning som passar för uppgiften.
I arbetet använder eleven med säkerhet konstruktionsritningar, beskrivningar och anvisningar.
Dessutom tillverkar eleven efter samråd med handledare skisser och ritningsunderlag.
Eleven använder med mycket gott handlag olika typer av sammanfogningstekniker.
Dessutom använder eleven med säkerhet den digitala teknik och de informationssystem uppgiften kräver.
I arbetet samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra på ett för yrket relevant språk.
E
I samband med arbetet gör eleven en enkel riskbedömning.
Eleven arbetar i samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
Dessutom beskriver eleven översiktligt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet inom branschen.
C
I samband med arbetet gör eleven en riskbedömning.
Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
Dessutom beskriver eleven utförligt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet inom branschen.
A
I samband med arbetet gör eleven en välgrundad riskbedömning.
Eleven arbetar efter samråd med handledare utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.
Dessutom beskriver eleven utförligt de lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet inom branschen.
E
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
Eleven gör en enkel dokumentation av sitt arbete samt presenterar med viss säkerhet sitt arbete.
Dessutom gör eleven enkla beräkningar av material- och tidsåtgång samt av kostnad.
Eleven drar enkla slutsatser om sambandet mellan ekonomi och kvalitet.
Eleven utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultatet.
C
Eleven gör en noggrann dokumentation av sitt arbete samt presenterar med viss säkerhet sitt arbete.
Dessutom gör eleven beräkningar av material- och tidsåtgång samt av kostnad.
Eleven drar välgrundade slutsatser om sambandet mellan ekonomi och kvalitet.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultatet.
A
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt presenterar med säkerhet sitt arbete.
Dessutom gör eleven komplexa beräkningar av material- och tidsåtgång samt av kostnad.
Eleven drar välgrundade och nyanserade slutsatser om sambandet mellan ekonomi och kvalitet.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultatet samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!