Geografi 1

kurs
Kurskod
GEOGEO01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen geografi 1 relaterar till syftet med ämnet geografi, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen geografi 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen geografi 1.

E
Eleven redogör översiktligt för hur och varför geografiska processer har skapat och förändrat natur- och kulturlandskapet över tid och rum samt hur natur- och kulturlandskapet omformas av människan.
Dessutom redogör eleven översiktligt för processernas konsekvenser för människors livsvillkor lokalt, regionalt och globalt samt deras betydelse för framtiden.
Eleven använder några geografiska begrepp, samt använder med viss säkerhet någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.
C
Eleven redogör utförligt för hur och varför geografiska processer har skapat och förändrat natur- och kulturlandskapet över tid och rum samt hur natur- och kulturlandskapet omformas av människan.
Dessutom redogör eleven utförligt för processernas konsekvenser för människors livsvillkor lokalt, regionalt och globalt samt deras betydelse för framtiden.
Eleven använder några geografiska begrepp, samt använder med viss säkerhet någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur och varför geografiska processer har skapat och förändrat natur- och kulturlandskapet över tid och rum samt hur natur- och kulturlandskapet omformas av människan.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för processernas konsekvenser för människors livsvillkor lokalt, regionalt och globalt samt deras betydelse för framtiden.
Eleven använder flera geografiska begrepp, samt använder med säkerhet någon geografisk teori eller modell, för att underbygga sina redogörelser och analyser.
E
Eleven redogör översiktligt för enkla samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter.
Eleven gör en enkel analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.
C
Eleven redogör utförligt för samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter.
Eleven gör en analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning.
Dessutom diskuterar eleven utförligt hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för komplexa samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter.
Eleven gör en komplex analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.
E
Eleven diskuterar översiktligt hur någon företeelse i närmiljön kan ha betydelse för andra platser och regioner på jorden.
C
Eleven diskuterar utförligt hur någon företeelse i närmiljön kan ha betydelse för andra platser och regioner på jorden.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat hur någon företeelse i närmiljön kan ha betydelse för andra platser och regioner på jorden.
E
Eleven beskriver översiktligt grunderna i kartografi samt identifierar, besvarar och presenterar, med viss säkerhet och med hjälp av en lämplig enkel metod och lämplig teknik, geografiska frågor.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet det omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data.
Eleven samlar in och bearbetar med viss säkerhet data samt värderar dem med enkla omdömen.
Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt sitt resultat.
C
Eleven beskriver utförligt grunderna i kartografi samt identifierar, besvarar och presenterar, med viss säkerhet och med hjälp av lämpliga metoder och lämplig teknik, geografiska frågor.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet det omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data.
Eleven samlar in och bearbetar med viss säkerhet data samt värderar dem med enkla omdömen.
I värderingen drar eleven enkla slutsatser om hur resultatet kan leda till fördjupning inom området.
Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt sitt resultat.
A
Eleven redogör utförligt för grunderna i kartografi samt identifierar, besvarar och presenterar, med säkerhet och med hjälp av lämpliga metoder och lämplig teknik, geografiska frågor.
I arbetet använder eleven med säkerhet det omgivande landskapet som informationskälla för geografiska data.
Eleven samlar in och bearbetar med säkerhet data samt värderar dem med nyanserade omdömen.
I värderingen drar eleven välgrundade slutsatser om hur resultatet kan leda till fördjupning inom området.
Dessutom presenterar eleven med säkerhet och på ett strukturerat sätt sitt resultat.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!