Hantering av varor och gods

kurs
Kurskod
GODHAT0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen hantering av varor och gods relaterar till syftet med ämnet godshantering, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen hantering av varor och gods.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen hantering av varor och gods.

E
Eleven beskriver översiktligt olika enkla situationer i samband med godsskyddande åtgärder, märkning och etikettering av gods samt transporthandlingar.
Dessutom beskriver eleven översiktligt regelverket för transport, klassning och identifiering av gods.
C
Eleven beskriver utförligt olika situationer i samband med godsskyddande åtgärder, märkning och etikettering av gods samt transporthandlingar.
Dessutom beskriver eleven utförligt regelverket för transport, klassning och identifiering av gods.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika komplexa situationer i samband med godsskyddande åtgärder, märkning och etikettering av gods samt transporthandlingar.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat regelverket för transport, klassning och identifiering av gods.
E
Eleven framför truckar och arbetsmaskiner samt lastar, lossar och hanterar i samråd med handledare och i bekanta situationer olika typer av varor och gods enligt praxis.
Eleven hanterar också i bekanta situationer gods utifrån risker, märkning och etikettering på emballage och förpackningar.
Dessutom lastar och lossar eleven i samråd med handledare gods enligt de regler som finns inom området.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet transporthandlingar.
Dessutom väljer eleven i bekanta situationer förpackningar och emballage för olika gods.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
C
Eleven framför truckar och arbetsmaskiner samt lastar, lossar och hanterar efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer olika typer av varor och gods enligt praxis.
Eleven hanterar också i bekanta och delvis nya situationer gods utifrån risker, märkning och etikettering på emballage och förpackningar.
Dessutom lastar och lossar eleven efter samråd med handledare gods enligt de regler som finns inom området.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet transporthandlingar.
Dessutom väljer eleven i bekanta och delvis nya situationer förpackningar och emballage för olika gods.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
A
Eleven framför truckar och arbetsmaskiner samt lastar, lossar och hanterar efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer olika typer av varor och gods enligt praxis.
Eleven hanterar också i bekanta och nya situationer gods utifrån risker, märkning och etikettering på emballage och förpackningar.
Dessutom lastar och lossar eleven efter samråd med handledare gods enligt de regler som finns inom området.
I arbetet använder eleven med säkerhet transporthandlingar.
Dessutom väljer eleven i bekanta och nya situationer förpackningar och emballage för olika gods.
Resultatet av arbetet är gott.
E
Eleven vidtar föreskrivna säkerhetsåtgärder och använder skyddsutrustning samt arbetar utifrån de krav på säkerhet som reglerar arbetet.
Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
C
Eleven vidtar föreskrivna säkerhetsåtgärder och använder skyddsutrustning samt arbetar utifrån de krav på säkerhet som reglerar arbetet.
Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
A
Eleven vidtar föreskrivna säkerhetsåtgärder och använder skyddsutrustning samt arbetar utifrån de krav på säkerhet som reglerar arbetet.
Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat.
C
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat.
A
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!