Lastbärare

kurs
Kurskod
GODLAS0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen lastbärare relaterar till syftet med ämnet godshantering, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen lastbärare.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen lastbärare.

E
Eleven beskriver översiktligt olika lastbärares uppbyggnad, funktion och lastningsförutsättningar.
Eleven beskriver också översiktligt regler och förutsättningar för lastning och lossning av lastbärare samt hur krav på lastsäkring uppfylls med olika typer av lastsäkringsutrustning.
Dessutom beskriver eleven översiktligt olika lastsäkringsmetoder och utrustning.
C
Eleven beskriver utförligt olika lastbärares uppbyggnad, funktion och lastningsförutsättningar.
Eleven beskriver också utförligt regler och förutsättningar för lastning och lossning av lastbärare samt hur krav på lastsäkring uppfylls med olika typer av lastsäkringsutrustning.
Dessutom beskriver eleven utförligt olika lastsäkringsmetoder och utrustning.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika lastbärares uppbyggnad, funktion och lastningsförutsättningar.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat regler och förutsättningar för lastning och lossning av lastbärare samt hur krav på lastsäkring uppfylls med olika typer av lastsäkringsutrustning.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika lastsäkringsmetoder och utrustning.
E
Eleven framför truckar och arbetsmaskiner samt genomför enkel lastning och lossning av olika typer av lastbärare.
Dessutom utför eleven i samråd med handledare lastsäkring i lastbärare och använder i bekanta situationer utrustning och övriga hjälpmedel enligt praxis.
I arbetet utför eleven i samråd med handledare enkla beräkningar i samband med lastning, lastsäkring och lossning.
Dessutom arbetar eleven i bekanta situationer utifrån förutsättningar som påverkar vidare transport med olika transportslag.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
C
Eleven framför truckar och arbetsmaskiner samt genomför lastning och lossning av olika typer av lastbärare.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare lastsäkring i lastbärare och använder i bekanta och delvis nya situationer utrustning och övriga hjälpmedel enligt praxis.
I arbetet utför eleven efter samråd med handledare beräkningar i samband med lastning, lastsäkring och lossning.
Dessutom arbetar eleven i bekanta och delvis nya situationer utifrån förutsättningar som påverkar vidare transport med olika transportslag.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
A
Eleven framför truckar och arbetsmaskiner samt genomför avancerad lastning och lossning av olika typer av lastbärare.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare lastsäkring i lastbärare och använder i bekanta och nya situationer utrustning och övriga hjälpmedel enligt praxis.
I arbetet utför eleven efter samråd med handledare avancerade beräkningar i samband med lastning, lastsäkring och lossning.
Dessutom arbetar eleven i bekanta och nya situationer utifrån förutsättningar som påverkar vidare transport med olika transportslag.
Resultatet av arbetet är gott.
E
Eleven arbetar utifrån de krav på säkerhet som reglerar arbetet samt utifrån lagar och andra bestämmelser som styr arbetet.
Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
C
Eleven arbetar utifrån de krav på säkerhet som reglerar arbetet samt utifrån lagar och andra bestämmelser som styr arbetet.
Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
A
Eleven arbetar utifrån de krav på säkerhet som reglerar arbetet samt utifrån lagar och andra bestämmelser som styr arbetet.
Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom samt för lokaler och utrustning.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat.
C
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat.
A
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!