Godstrafik

kurs
Kurskod
GOSGOD0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen godstrafik relaterar till syftet med ämnet godstransporter, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen godstrafik.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen godstrafik.

E
Eleven beskriver översiktligt några användningsområden för olika lastbilskonstruktioner.
Dessutom beskriver eleven översiktligt några godstransporter som kräver dispensansökan för att kunna genomföras samt tillvägagångssättet för att genomföra sådana godstransporter.
C
Eleven beskriver utförligt några användningsområden för olika lastbilskonstruktioner.
Dessutom beskriver eleven utförligt några godstransporter som kräver dispensansökan för att kunna genomföras samt tillvägagångssättet för att genomföra sådana godstransporter.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat några användningsområden för olika lastbilskonstruktioner.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat några godstransporter som kräver dispensansökan för att kunna genomföras samt tillvägagångssättet för att genomföra sådana godstransporter.
E
Eleven planerar i samråd med handledare godstransporter i bekanta trafikmiljöer.
I planeringen väljer eleven med viss säkerhet lämplig lastbil inför transportuppdraget samt utför i bekanta situationer funktionstillsyn och säkerhetskontroll med val av arbetsmetod och tillvägagångssätt.
Eleven färdigställer och förbereder i bekanta situationer lastbilen med utrustning inför lastning av gods samt utför i samråd med handledare enkla lastviktsberäkningar och viktfördelningar.
Dessutom väljer eleven i bekanta situationer lämplig lastsäkringsmetod.
C
Eleven planerar efter samråd med handledare godstransporter i bekanta och delvis nya trafikmiljöer.
I planeringen väljer eleven med viss säkerhet lämplig lastbil inför transportuppdraget samt utför i bekanta och delvis nya situationer funktionstillsyn och säkerhetskontroll med val av arbetsmetod och tillvägagångssätt.
Eleven färdigställer och förbereder i bekanta och delvis nya situationer lastbilen med utrustning inför lastning av gods samt utför efter samråd med handledare lastviktsberäkningar och viktfördelningar.
Dessutom väljer eleven i bekanta och delvis nya situationer lämplig lastsäkringsmetod.
A
Eleven planerar efter samråd med handledare godstransporter i bekanta och nya trafikmiljöer.
I planeringen väljer eleven med säkerhet lämplig lastbil inför transportuppdraget samt utför i bekanta och nya situationer funktionstillsyn och säkerhetskontroll med val av arbetsmetod och tillvägagångssätt.
Eleven färdigställer och förbereder i bekanta och nya situationer lastbilen med utrustning inför lastning av gods samt utför efter samråd med handledare avancerade lastviktsberäkningar och viktfördelningar.
Dessutom väljer eleven i bekanta och nya situationer lämplig lastsäkringsmetod.
E
Eleven genomför i samråd med handledare godstransporter i bekanta trafikmiljöer.
I arbetet följer eleven de regler som styr yrkesmässiga godstransporter.
Dessutom planerar eleven i samråd med handledare färdväg utifrån lastbilens lastvikt.
C
Eleven genomför efter samråd med handledare godstransporter i bekanta och delvis nya trafikmiljöer.
I arbetet följer eleven de regler som styr yrkesmässiga godstransporter.
Dessutom planerar eleven efter samråd med handledare färdväg utifrån lastbilens lastvikt.
A
Eleven genomför efter samråd med handledare godstransporter i bekanta och nya komplexa trafikmiljöer.
I arbetet följer eleven de regler som styr yrkesmässiga godstransporter.
Dessutom planerar eleven efter samråd med handledare färdväg utifrån lastbilens lastvikt.
E
Eleven kör och manövrerar lastbilen med last på ett säkert och miljövänligt sätt i bekanta trafikmiljöer.
I körningen använder eleven i bekanta situationer funktioner på lastbilen som ökar framkomligheten i olika trafiksituationer och i skiftande väglag.
Dessutom hanterar eleven med viss säkerhet i bekanta situationer utrustning i samband med lossning och leverans av gods.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lastbil och utrustning.
C
Eleven kör och manövrerar lastbilen med last på ett säkert och miljövänligt sätt i bekanta och delvis nya trafikmiljöer.
I körningen använder eleven i bekanta och delvis nya situationer funktioner på lastbilen som ökar framkomligheten i olika trafiksituationer och i skiftande väglag.
Dessutom hanterar eleven med viss säkerhet i bekanta och delvis nya situationer utrustning i samband med lossning och leverans av gods.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lastbil och utrustning.
A
Eleven kör och manövrerar lastbilen med last på ett säkert och miljövänligt sätt i bekanta och nya trafikmiljöer.
I körningen använder eleven i bekanta och nya situationer funktioner på lastbilen som ökar framkomligheten i olika trafiksituationer och i skiftande väglag.
Dessutom hanterar eleven med säkerhet i bekanta och nya situationer utrustning i samband med lossning och leverans av gods.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lastbil och utrustning.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!