Godstransporter – specialisering

kurs
Kurskod
GOSGOD00S
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen godstransporter – specialisering relaterar till syftet med ämnet godstransporter, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen godstransporter – specialisering.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen godstransporter – specialisering.

E
Eleven beskriver översiktligt lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesmässiga godstransporter med vald lastbil.
Eleven beskriver också översiktligt rutiner vid lastning och leveranser samt metoder för vägning och mätning av gods.
Dessutom beskriver eleven översiktligt transportledningens funktion och rutiner för administration och fakturering.
C
Eleven beskriver utförligt lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesmässiga godstransporter med vald lastbil.
Eleven beskriver också utförligt rutiner vid lastning och leveranser samt metoder för vägning och mätning av gods.
Dessutom beskriver eleven utförligt transportledningens funktion och rutiner för administration och fakturering.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat lagar och andra bestämmelser som reglerar yrkesmässiga godstransporter med vald lastbil.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat rutiner vid lastning och leveranser samt metoder för vägning och mätning av gods.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat transportledningens funktion och rutiner för administration och fakturering.
E
Eleven planerar och genomför i samråd med handledare enkla godstransporter med vald lastbil.
Eleven kör och manövrerar lastbilen på ett trafiksäkert sätt i vanligt förekommande trafiksituationer.
I samband med olika transportuppdrag väljer eleven i bekanta situationer och i samråd med handledare utrustning för lastsäkring.
Eleven utför också funktionstillsyn och säkerhetskontroll.
Dessutom hanterar eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning i samband med lastning, lossning och leverans av gods.
C
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare godstransporter med vald lastbil.
Eleven kör och manövrerar lastbilen på ett trafiksäkert sätt i vanligt förekommande och ovanliga trafiksituationer.
I samband med olika transportuppdrag väljer eleven i bekanta och delvis nya situationer och efter samråd med handledare utrustning för lastsäkring.
Eleven utför också funktionstillsyn och säkerhetskontroll.
Dessutom hanterar eleven med viss säkerhet olika typer av utrustning i samband med lastning, lossning och leverans av gods.
A
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare komplexa godstransporter med vald lastbil.
Eleven kör och manövrerar lastbilen på ett trafiksäkert sätt i vanligt förekommande och ovanliga, även avancerade, trafiksituationer.
I samband med olika transportuppdrag väljer eleven i bekanta och nya situationer och efter samråd med handledare utrustning för lastsäkring.
Eleven utför också funktionstillsyn och säkerhetskontroll.
Dessutom hanterar eleven med säkerhet olika typer av utrustning i samband med lastning, lossning och leverans av gods.
E
Eleven planerar i samråd med handledare transportuppdrag i bekanta situationer.
I planeringen utför eleven enkla lastviktsberäkningar och viktfördelningar.
Eleven väljer också med viss säkerhet lastsäkringsmetod och planerar i samråd med handledare färdväg utifrån lastbilens lastvikt och vägnätets bärighet.
Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom och för lastbil och utrustning.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven planerar efter samråd med handledare transportuppdrag i bekanta och delvis nya situationer.
I planeringen utför eleven lastviktsberäkningar och viktfördelningar.
Eleven väljer också med viss säkerhet lastsäkringsmetod och planerar efter samråd med handledare färdväg utifrån lastbilens lastvikt och vägnätets bärighet.
Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom och för lastbil och utrustning.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven planerar efter samråd med handledare transportuppdrag i bekanta och nya situationer.
I planeringen utför eleven avancerade lastviktsberäkningar och viktfördelningar.
Eleven väljer också med säkerhet lastsäkringsmetod och planerar efter samråd med handledare färdväg utifrån lastbilens lastvikt och vägnätets bärighet.
Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom och för lastbil och utrustning.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!