Lastbilsmonterad kran

kurs
Kurskod
GOSLAL0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen lastbilsmonterad kran relaterar till syftet med ämnet godstransporter, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen lastbilsmonterad kran.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen lastbilsmonterad kran.

E
Eleven beskriver översiktligt lastbilsmonterade kranars uppbyggnad och användningsområden samt hydraulsystemets funktioner med styrsystem och säkerhetsfunktioner.
Eleven beskriver också översiktligt stabilitet och belastning vid lyftmoment samt lyftmetoder och olika lyftredskap.
Dessutom beskriver eleven översiktligt besiktningskrav för kranar samt personlig säkerhet och moment som kräver säkerhetsavstånd.
C
Eleven beskriver utförligt lastbilsmonterade kranars uppbyggnad och användningsområden samt hydraulsystemets funktioner med styrsystem och säkerhetsfunktioner.
Eleven beskriver också utförligt stabilitet och belastning vid lyftmoment samt lyftmetoder och olika lyftredskap.
Dessutom beskriver eleven utförligt besiktningskrav för kranar samt personlig säkerhet och moment som kräver säkerhetsavstånd.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat lastbilsmonterade kranars uppbyggnad och användningsområden samt hydraulsystemets funktioner med styrsystem och säkerhetsfunktioner.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat stabilitet och belastning vid lyftmoment samt lyftmetoder och olika lyftredskap.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat besiktningskrav för kranar samt personlig säkerhet och moment som kräver säkerhetsavstånd.
E
Eleven manövrerar med viss säkerhet lastbilsmonterade kranar och utför i samråd med handledare vanligt förekommande lastningsmoment.
Dessutom utför eleven i samråd med handledare och i bekanta situationer på- och avställning av kranarna på ett säkert sätt.
I arbetet väljer eleven i bekanta situationer lämplig lyftmetod och lämpliga lyftredskap.
Eleven utför i samråd med handledare enkelt underhåll och enkel tillsyn av kranarna.
Eleven använder också skyddsutrustning enligt praxis.
Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom och för lastbil, kran och utrustning.
C
Eleven manövrerar med viss säkerhet lastbilsmonterade kranar och utför efter samråd med handledare vanligt förekommande och ovanliga lastningsmoment.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer på- och avställning av kranarna på ett säkert sätt.
I arbetet väljer eleven i bekanta och delvis nya situationer lämplig lyftmetod och lämpliga lyftredskap.
Eleven utför efter samråd med handledare underhåll och tillsyn av kranarna.
Eleven använder också skyddsutrustning enligt praxis.
Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom och för lastbil, kran och utrustning.
A
Eleven manövrerar med säkerhet lastbilsmonterade kranar och utför efter samråd med handledare vanligt förekommande och ovanliga, även avancerade, lastningsmoment.
Dessutom utför eleven efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer på- och avställning av kranarna på ett säkert sätt.
I arbetet väljer eleven i bekanta och nya situationer lämplig lyftmetod och lämpliga lyftredskap.
Eleven utför efter samråd med handledare avancerat underhåll och avancerad tillsyn av kranarna.
Eleven använder också skyddsutrustning enligt praxis.
Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom och för lastbil, kran och utrustning.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med andra.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med andra.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med andra.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!