Grafisk kommunikation 1

kurs
Kurskod
GRAGRA01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen grafisk kommunikation 1 relaterar till syftet med ämnet grafisk kommunikation, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen grafisk kommunikation 1.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen grafisk kommunikation 1.

E
Eleven redogör översiktligt för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra.
Dessutom beskriver eleven översiktligt de olika arbetsflödesmomenten från idé-, skiss- och originalprocesserna vart och ett för sig.
C
Eleven redogör utförligt för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra.
Dessutom beskriver eleven utförligt de olika arbetsflödesmomenten från idé-, skiss- och originalprocesserna vart och ett för sig och i ett processtänkande från idé till produkt.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat de olika arbetsflödesmomenten från idé-, skiss- och originalprocesserna vart och ett för sig och i ett processtänkande från idé till produkt.
E
Eleven visualiserar med viss säkerhet idéer och använder i samråd med handledare manuella skisser och relevanta digitala grafiska tekniker och program.
Eleven för ett enkelt resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt, utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt samt med utgångspunkt från de grafiska uttrycksmedlen typografi, layout, färglära, komposition och materiallära.
C
Eleven visualiserar med viss säkerhet idéer och använder efter samråd med handledare manuella skisser och relevanta digitala grafiska tekniker och program.
Eleven för ett välgrundat resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt, utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt samt med utgångspunkt från de grafiska uttrycksmedlen typografi, layout, färglära, komposition och materiallära.
A
Eleven visualiserar med säkerhet idéer och använder efter samråd med handledare manuella skisser och relevanta digitala grafiska tekniker och program.
Eleven för ett välgrundat och nyanserat resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt, utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt samt med utgångspunkt från de grafiska uttrycksmedlen typografi, layout, färglära, komposition och materiallära.
E
Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska idéer, med viss säkerhet och med tillfredsställande teknisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program.
Detta gör eleven inom överenskomna ramar vad gäller leverans, distribution, ekonomi och teknisk kvalitet.
Dessutom gör eleven en enkel analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet.
I analysen för eleven enkla resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder med viss säkerhet några bild- och kommunikationsteorier.
Dessutom värderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet.
I diskussioner och resonemang använder eleven med viss säkerhet några begrepp och fackspråksuttryck inom området.
C
Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska idéer, med viss säkerhet och med tillfredsställande teknisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program.
Detta gör eleven inom överenskomna ramar vad gäller leverans, distribution, ekonomi och teknisk kvalitet.
Dessutom gör eleven en analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet.
I analysen för eleven välgrundade resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder med viss säkerhet några bild- och kommunikationsteorier.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet.
I diskussioner och resonemang använder eleven med viss säkerhet flera begrepp och fackspråksuttryck inom området.
A
Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska idéer, med säkerhet och med god teknisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program.
Detta gör eleven inom överenskomna ramar vad gäller leverans, distribution, ekonomi och teknisk kvalitet.
Dessutom gör eleven en komplex analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet.
I analysen för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder med säkerhet några bild- och kommunikationsteorier.
Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet samt ger förslag på hur resultatet kan förbättras genom förändrad process och förändrat arbetssätt.
I diskussioner och resonemang använder eleven med säkerhet flera begrepp och fackspråksuttryck inom området.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!