Original, reproduktion och prepress

kurs
Kurskod
GRAGRR0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen original, reproduktion och prepress relaterar till syftet med ämnet grafisk kommunikation, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen original, reproduktion och prepress.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen original, reproduktion och prepress.

E
Eleven redogör översiktligt för olika produktionstekniska yrkeskrav och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra och som förekommer i det valda temat.
Dessutom beskriver eleven översiktligt de olika arbetsflödesmomenten i original- och prepressprocesserna vart och ett för sig.
Eleven redogör översiktligt för skillnader mellan olika produktionsprocesser och för motstridigheter mellan estetiska och tekniska krav.
C
Eleven redogör utförligt för olika produktionstekniska yrkeskrav och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra och som förekommer i det valda temat.
Dessutom beskriver eleven utförligt de olika arbetsflödesmomenten i original- och prepressprocesserna vart och ett för sig och i ett processtänkande från idé till produkt.
Eleven redogör utförligt för skillnader mellan olika produktionsprocesser och för motstridigheter mellan estetiska och tekniska krav.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika produktionstekniska yrkeskrav och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk teknik och grafiska uttryckssätt att göra och som förekommer i det valda temat.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat de olika arbetsflödesmomenten i original- och prepressprocesserna vart och ett för sig och i ett processtänkande från idé till produkt.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för skillnader mellan olika produktionsprocesser och för motstridigheter mellan estetiska och tekniska krav samt föreslår möjliga lösningar för att balansera motstridiga krav.
E
Eleven visualiserar med viss säkerhet idéer och använder i samråd med handledare relevanta digitala grafiska tekniker och program.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevant arbetsmetodik.
Eleven för ett enkelt resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt, utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt samt med utgångspunkt från produktionstekniska lösningar inom original-, reproduktions- och prepressprocessen.
C
Eleven visualiserar med viss säkerhet idéer och använder efter samråd med handledare relevanta digitala grafiska tekniker och program.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevant arbetsmetodik.
Eleven för ett välgrundat resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt, utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt samt med utgångspunkt från produktionstekniska lösningar inom original-, reproduktions- och prepressprocessen.
A
Eleven visualiserar med säkerhet idéer och använder efter samråd med handledare relevanta digitala grafiska tekniker och program.
I arbetet använder eleven med säkerhet relevant arbetsmetodik.
Eleven för ett välgrundat och nyanserat resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt, utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt samt med utgångspunkt från produktionstekniska lösningar inom original-, reproduktions- och prepressprocessen.
E
Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska idéer, med viss säkerhet och med tillfredsställande teknisk och estetisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program.
Detta gör eleven inom överenskomna ramar vad gäller arbetsmetodik, kvalitetskrav och leverenskrav från beställare.
I planeringen utgår eleven från den egna produktionssituationen.
C
Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska idéer, med viss säkerhet och med tillfredsställande teknisk och estetisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program.
Detta gör eleven inom överenskomna ramar vad gäller arbetsmetodik, kvalitetskrav och leverenskrav från beställare.
I planeringen utgår eleven från den egna produktionssituationen och kundens önskemål om teknisk kvalitet.
A
Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska idéer, med säkerhet och med god teknisk och estetisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program.
Detta gör eleven inom överenskomna ramar vad gäller arbetsmetodik, kvalitetskrav och leverenskrav från beställare.
I planeringen utgår eleven från den egna produktionssituationen och kundens önskemål om teknisk kvalitet samt produktionstekniska lösningar inom valt område.
E
Dessutom gör eleven en enkel analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet.
I analysen för eleven enkla resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder med viss säkerhet några bild- och kommunikationsteorier.
Dessutom värderar eleven arbetsprocessen med enkla omdömen.
I diskussioner och resonemang använder eleven med viss säkerhet några begrepp och fackspråksuttryck inom området.
C
Dessutom gör eleven en analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet.
I analysen för eleven välgrundade resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder och kombinerar med viss säkerhet några bild- och kommunikationsteorier.
Dessutom värderar eleven arbetsprocessen med nyanserade omdömen.
I diskussioner och resonemang använder eleven med viss säkerhet flera begrepp och fackspråksuttryck inom området.
A
Dessutom gör eleven en komplex analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet.
I analysen för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder och kombinerar med säkerhet några bild- och kommunikationsteorier.
Dessutom värderar eleven arbetsprocessen med nyanserade omdömen och ger förslag på möjliga optimeringar avseende kvalitet och leveranssäkerhet samt standardisering av arbetsprocessens olika steg.
I diskussioner och resonemang använder eleven med säkerhet flera begrepp och fackspråksuttryck inom området.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!