Hållbart samhällsbyggande

kurs
Kurskod
HÅLHÅB0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen hållbart samhällsbyggande relaterar till syftet med ämnet hållbart samhälle, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen hållbart samhällsbyggande.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen hållbart samhällsbyggande.

E
Eleven redogör översiktligt för samhällsplanering ur ett historiskt och socialt perspektiv samt beskriver översiktligt olika typer av landskapsmiljöer och byggda miljöer.
Dessutom redogör eleven översiktligt för olika förutsättningar och möjligheter för att nå en hållbar utveckling samt värderar med enkla omdömen olika typer av landskapsmiljöer och byggda miljöer ur ett hållbarhetsperspektiv.
I sina redogörelser använder eleven med viss säkerhet grundläggande begrepp inom området.
C
Eleven redogör utförligt för samhällsplanering ur ett historiskt och socialt perspektiv samt beskriver utförligt olika typer av landskapsmiljöer och byggda miljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt för olika förutsättningar och möjligheter för att nå en hållbar utveckling samt värderar med enkla omdömen olika typer av landskapsmiljöer och byggda miljöer ur ett hållbarhetsperspektiv.
I sina redogörelser använder eleven med viss säkerhet grundläggande begrepp inom området.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för samhällsplanering ur ett historiskt och socialt perspektiv samt beskriver utförligt och nyanserat olika typer av landskapsmiljöer och byggda miljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika förutsättningar och möjligheter för att nå en hållbar utveckling samt värderar med nyanserade omdömen olika typer av landskapsmiljöer och byggda miljöer ur ett hållbarhetsperspektiv.
I sina redogörelser använder eleven med säkerhet grundläggande begrepp inom området.
E
Eleven identifierar och avgränsar i samråd med handledare enkla problemområden inom samhällsplanering samt jämför olika handlingsalternativ och tekniska lösningar för att nå en hållbar utveckling.
Dessutom planerar och utarbetar eleven i samråd med handledare egna förslag till enkla förändringar samt resonerar översiktligt om genomförandet ur olika aspekter av hållbart samhällsbyggande.
C
Eleven identifierar och avgränsar efter samråd med handledare problemområden inom samhällsplanering samt jämför olika handlingsalternativ och tekniska lösningar för att nå en hållbar utveckling.
Dessutom planerar och utarbetar eleven efter samråd med handledare egna förslag till förändringar samt resonerar utförligt om genomförandet ur olika aspekter av hållbart samhällsbyggande.
A
Eleven identifierar och avgränsar efter samråd med handledare komplexa problemområden inom samhällsplanering samt jämför olika handlingsalternativ och tekniska lösningar för att nå en hållbar utveckling.
Dessutom planerar och utarbetar eleven efter samråd med handledare egna förslag till förändringar samt resonerar utförligt och nyanserat om genomförandet ur olika aspekter av hållbart samhällsbyggande.
E
Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets grundläggande begrepp och med enkla ritningar, planer och modeller.
I sitt arbete diskuterar eleven översiktligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
C
Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets grundläggande begrepp och med ritningar, planer och modeller.
I sitt arbete diskuterar eleven utförligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
A
Eleven presenterar med säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets grundläggande begrepp och med ritningar, planer och modeller.
I sitt arbete diskuterar eleven utförligt och nyanserat, och värderar med nyanserade omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
E
När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt eget och andras arbete.
C
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete.
A
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."