Miljö- och energikunskap

kurs
Kurskod
HÅLMIJ0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen miljö- och energikunskap relaterar till syftet med ämnet hållbart samhälle, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen miljö- och energikunskap.

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen miljö- och energikunskap.

E
Eleven redogör översiktligt för olika förutsättningar och möjligheter när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling.
I sin redogörelse använder eleven med v iss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, ekosystem, kretslopp, miljöhot och utmaningar, styrmedel, energikällor samt energiomvandlingar och resursanvändning.
C
Eleven redogör utförligt för olika förutsättningar och möjligheter när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling.
I sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, ekosystem, kretslopp, miljöhot och utmaningar, styrmedel, energikällor samt energiomvandlingar och resursanvändning.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika förutsättningar och möjligheter när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling.
I sin redogörelse använder eleven med säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, ekosystem, kretslopp, miljöhot och utmaningar, styrmedel, energikällor samt energiomvandlingar och resursanvändning.
E
Eleven identifierar och avgränsar med viss säkerhet enkla problemområden inom miljö- och energiområdet samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ.
Dessutom planerar och genomför eleven i samråd med handledare enkla egna undersökningar samt drar enkla slutsatser ur dessa med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
C
Eleven identifierar och avgränsar med viss säkerhet problemområden inom miljö- och energiområdet samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ med stöd av kemiska och fysikaliska beräkningar och resonemang.
Dessutom planerar och genomför eleven efter samråd med handledare egna undersökningar, väljer mellan olika metoder för genomförandet samt drar välgrundade slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
A
Eleven identifierar och avgränsar med säkerhet komplexa problemområden inom miljö- och energiområdet samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ med stöd av kemiska och fysikaliska beräkningar och resonemang.
Under arbetets gång utvecklar eleven nya frågeställningar och testar dem.
Dessutom planerar och genomför eleven efter samråd med handledare egna undersökningar, väljer mellan olika metoder för genomförandet och motiverar sitt val med nyanserade omdömen samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
E
Eleven presenterar med vis s säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och enkel presentationsteknik.
I sitt arbete diskuterar eleven översiktligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur- och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
C
Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och med presentationsteknik som är anpassad till syfte och sammanhang.
I sitt arbete diskuterar eleven utförligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur- och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
A
Eleven presenterar med säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och med presentationsteknik som är anpassad till syfte och sammanhang.
I sitt arbete diskuterar eleven utförligt och nyanserat, och värderar med nyanserade omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur- och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
E
När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt eget och andras arbete.
C
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete.
A
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."