Politik och hållbar utveckling

kurs
Kurskod
HÅLPOL0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen politik och hållbar utveckling relaterar till syftet med ämnet hållbart samhälle, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen politik och hållbar utveckling.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen politik och hållbar utveckling.

E
Eleven redogör översiktligt för olika förutsättningar och möjligheter att med politiska medel nå en hållbar utveckling.
I sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, miljöhot och utmaningar, resursanvändning, styrmedel och mål, aktuell lagstiftning, politik samt miljövärdering.
C
Eleven redogör utförligt för olika förutsättningar och möjligheter att med politiska medel nå en hållbar utveckling.
I sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, miljöhot och utmaningar, resursanvändning, styrmedel och mål, aktuell lagstiftning, politik samt miljövärdering.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika förutsättningar och möjligheter att med politiska medel nå en hållbar utveckling.
I sin redogörelse använder eleven med säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, miljöhot och utmaningar, resursanvändning, styrmedel och mål, aktuell lagstiftning, politik samt miljövärdering.
E
Eleven identifierar och avgränsar med viss säkerhet enkla problemområden samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ.
Dessutom planerar och genomför eleven i samråd med handledare enkla egna undersökningar samt drar enkla slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
C
Eleven identifierar och avgränsar med viss säkerhet problemområden samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ.
Dessutom planerar och genomför eleven efter samråd med handledare egna undersökningar, väljer mellan olika metoder för genomförandet samt drar välgrundade slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
A
Eleven identifierar och avgränsar med säkerhet komplexa problemområden samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ.
Under arbetets gång utvecklar eleven nya frågeställningar och testar dem.
Dessutom planerar och genomför eleven efter samråd med handledare egna undersökningar, väljer mellan olika metoder för genomförandet och motiverar sitt val med nyanserade omdömen samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
E
Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och enkel presentationsteknik.
I sitt arbete diskuterar eleven översiktligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
C
Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och med presentationsteknik som är anpassad till syfte och sammanhang.
I sitt arbete diskuterar eleven utförligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
A
Eleven presenterar med säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och med presentationsteknik som är anpassad till syfte och sammanhang.
I sitt arbete diskuterar eleven utförligt och nyanserat, och värderar med nyanserade omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
E
När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt eget och andras arbete.
C
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete.
A
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!