Komplementärmedicin

kurs
Kurskod
HAAKOM0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen komplementärmedicin relaterar till syftet med ämnet hälsovård, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen komplementärmedicin.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen komplementärmedicin.

E
Eleven beskriver översiktligt den komplementärmedicinska utvecklingen ur ett historiskt, kulturellt och etiskt perspektiv.
Eleven beskriver översiktligt olika komplementärmedicinska behandlingsmetoder och deras fysiologiska samt psykologiska verkningssätt.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
C
Eleven beskriver utförligt den komplementärmedicinska utvecklingen ur ett historiskt, kulturellt och etiskt perspektiv.
Eleven beskriver även utförligt olika komplementärmedicinska behandlingsmetoder och deras fysiologiska samt psykologiska verkningssätt.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat den komplementärmedicinska utvecklingen ur ett historiskt, kulturellt och etiskt perspektiv.
Eleven beskriver även utförligt och nyanserat olika komplementärmedicinska behandlingsmetoder och deras fysiologiska samt psykologiska verkningssätt.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier.
E
Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som finns på det komplementärmedicinska området samt arbetar, i samråd med handledare, utifrån dessa.
C
Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som finns på det komplementärmedicinska området samt arbetar, efter samråd med handledare, utifrån dessa.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för lagar och andra bestämmelser som finns på det komplementärmedicinska området samt arbetar, efter samråd med handledare, utifrån dessa.
E
Eleven planerar och genomför, i samråd med handledare, enkla komplementärmedicinska behandlingsmetoder med ett tillfredsställande resultat.
Dessutom beskriver eleven översiktligt hur dessa kan bidra till människors upplevelse av hälsa samt välbefinnande.
Eleven gör även en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med enkla omdömen.
C
Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, enkla komplementärmedicinska behandlingsmetoder med ett tillfredsställande resultat.
Dessutom beskriver eleven utförligt hur dessa kan bidra till människors upplevelse av hälsa samt välbefinnande.
Eleven gör även en noggrann dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med nyanserade omdömen.
A
Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, enkla komplementärmedicinska behandlingsmetoder med ett gott resultat och anpassar vid behov sitt arbete till ändrade förutsättningar.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur behandlingsmetoderna kan bidra till människors upplevelse av hälsa samt välbefinnande.
Eleven gör även en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med nyanserade omdömen.
E
Eleven beskriver även översiktligt relationen mellan skolmedicinska och komplementära behandlingsmetoder samt diskuterar översiktligt egna och andras attityder och värderingar till dem.
Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra i bekanta situationer på ett yrkesetiskt sätt.
C
Eleven beskriver även utförligt relationen mellan skolmedicinska och komplementära behandlingsmetoder samt diskuterar utförligt egna och andras attityder och värderingar till dem.
Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra i nya situationer på ett yrkesetiskt sätt.
A
Eleven beskriver även utförligt och nyanserat relationen mellan skolmedicinska och komplementära behandlingsmetoder samt diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder och värderingar till dem.
Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra i nya situationer på ett yrkesetiskt sätt.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!