Kost, måltid och munhälsa

kurs
Kurskod
HAAKOS0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen kost, måltid och munhälsa relaterar till syftet med ämnet hälsovård, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen kost, måltid och munhälsa.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen kost, måltid och munhälsa.

E
Eleven redogör översiktligt för människans näringsbehov och ger några exempel på nationella rekommendationer inom området.
Dessutom ger eleven några exempel på hur livsmedels kvalitet och näringsinnehåll påverkas vid hantering och förvaring.
Eleven redogör översiktligt för kostens, måltidssituationens och munhygienens betydelse för människors hälsa och välbefinnande ur fysiologiska, psykosociala, estetiska och kulturella aspekter.
Eleven redogör även översiktligt för olika former av specialkoster samt för vanliga svälj- och matsmältningsbesvär.
I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
C
Eleven redogör utförligt för människans näringsbehov och ger flera exempel på nationella rekommendationer inom området.
Dessutom ger eleven flera exempel på hur livsmedels kvalitet och näringsinnehåll påverkas vid hantering och förvaring.
Eleven redogör utförligt för kostens, måltidssituationens och munhygienens betydelse för människors hälsa och välbefinnande ur fysiologiska, psykosociala, estetiska och kulturella aspekter.
Eleven redogör även utförligt för olika former av specialkoster samt för vanliga svälj- och matsmältningsbesvär.
I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för människans näringsbehov och ger flera exempel på nationella rekommendationer på området.
Dessutom ger eleven flera exempel på hur livsmedels kvalitet och näringsinnehåll påverkas vid hantering och förvaring.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för kostens, måltidssituationens och munhygienens betydelse för människors hälsa och välbefinnande ur fysiologiska, psykosociala, estetiska och kulturella aspekter.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för olika former av specialkoster samt för vanliga svälj- och matsmältningsbesvär.
I redogörelserna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier.
E
Eleven planerar och genomför, i samråd med handledare, stöd och assistans vid måltid och munvård med ett tillfredsställande resultat.
Eleven motiverar översiktligt sitt handlingssätt utifrån olika teorier om kost och hälsa.
Eleven gör även en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med enkla omdömen.
C
Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, stöd och assistans vid måltid och munhygien med ett tillfredsställande resultat.
Eleven motiverar utförligt sitt handlingssätt utifrån olika teorier om kost och hälsa.
Eleven gör även en noggrann dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med välgrundade omdömen.
A
Eleven planerar och genomför, efter samråd med handledare, stöd och assistans vid måltid och munhygien med ett gott resultat.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt handlingssätt utifrån olika teorier om kost och hälsa.
Eleven gör även en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med välgrundade och nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras värderingar samt attityder till kost och hälsa.
Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra på ett yrkesetiskt sätt.
C
Eleven diskuterar utförligt egna och andras värderingar samt attityder till kost och hälsa.
Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra på ett yrkesetiskt sätt.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras värderingar samt attityder till kost och hälsa.
Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet på ett yrkesetiskt sätt.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!