Mental träning

kurs
Ämne
Kurskod
HALMEN0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen mental träning relaterar till syftet med ämnet hälsa, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen mental träning.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen mental träning.

E
Eleven beskriver översiktligt olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan.
I beskrivningen diskuterar eleven översiktligt olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress.
Eleven redogör även översiktligt för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver översiktligt egna och andras stressorer.
C
Eleven beskriver utförligt olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan.
I beskrivningen diskuterar eleven utförligt olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress.
Eleven redogör även utförligt för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver utförligt egna och andras stressorer.
A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan.
I beskrivningen diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver också utförligt och nyanserat egna och andras stressorer.
E
I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
C
I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.
A
I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier.
E
Eleven planerar och genomför i samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett tillfredsställande resultat.
Eleven motiverar översiktligt sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier.
Eleven gör även en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med enkla omdömen.
C
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett tillfredsställande resultat.
Eleven motiverar utförligt sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier.
Eleven gör även en noggrann dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med nyanserade omdömen.
A
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett gott resultat, och anpassar vid behov sitt arbete till ändrade förutsättningar.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier.
Eleven gör även en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
E
Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra, i bekanta situationer, på ett pedagogiskt sätt.
C
Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra, i nya situationer, på ett pedagogiskt sätt.
A
Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra, i nya situationer, på ett pedagogiskt sätt.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!