Finsnickeri 5 - specialisering

kurs
Kurskod
HAVFIN05S
Poäng
50p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen finsnickeri 5 - specialisering relaterar till syftet med ämnet hantverk, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen finsnickeri 5 - specialisering.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen finsnickeri 5 - specialisering.

E
Eleven tolkar, i samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör en enkel planering av sitt arbete.
Eleven organiserar och genomför sitt arbete med viss säkerhet.
I samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning.
Eleven motiverar översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö.
C
Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör en genomarbetad planering av sitt arbete.
Eleven organiserar och genomför sitt arbete med viss säkerhet.
Efter samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning.
Eleven motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö.
A
Eleven tolkar, efter samråd med handledare, arbetsuppgifter samt gör en genomarbetad planering av sitt arbete.
Eleven organiserar och genomför sitt arbete med säkerhet.
Efter samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till ekonomi och miljö.
E
I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet beräkningar.
C
I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet beräkningar.
A
I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och gör med säkerhet beräkningar.
E
Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet.
I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med visst handlag.
Under arbetet upptäcker och löser eleven, i samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer.
Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen.
Beskrivningen innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen.
I beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta facktermer.
C
Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet.
I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag.
Under arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer.
Eleven beskriver utförligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade omdömen.
Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på förbättringar av arbetsprocessen.
I beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevant fackspråk.
A
Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet.
I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag.
Under arbetet upptäcker och löser eleven, efter samråd med handledare, eventuella problem som uppkommer.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med välgrundade och nyanserade omdömen.
Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av arbetsprocessen.
I beskrivningen använder eleven med säkerhet relevant fackspråk.
E
Eleven använder, i samråd med handledare, digitala tekniker.
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner.
Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder.
C
Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala tekniker.
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner.
Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder.
A
Eleven använder, efter samråd med handledare, digitala tekniker.
Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner.
Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder.
E
Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande.
C
Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt sitt agerande.
A
Eleven agerar kundorienterat i bekanta men även nya försäljnings- eller servicesituationer, samt motiverar utförligt och nyanserat sitt agerande.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!