Hippologi - anatomi och fysiologi

kurs
Kurskod
HIOHIP0
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen hippologi - anatomi och fysiologi relaterar till syftet med ämnet hippologi, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen hippologi - anatomi och fysiologi.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen hippologi - anatomi och fysiologi.

E
Eleven redogör översiktligt för hästen som biologisk varelse och för samspelet mellan människa och häst.
C
Eleven redogör utförligt för hästen som biologisk varelse och för samspelet mellan människa och häst.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hästen som biologisk varelse och för samspelet mellan människa och häst.
E
Eleven iakttar och tolkar hästars utveckling, rörelse och utseende med tillfredsställande resultat.
Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor med tillfredsställande resultat.
Eleven använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera företeelser inom hästens anatomi och fysiologi.
Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur modeller och teorier inom området utvecklas.
C
Eleven iakttar och tolkar hästars utveckling, rörelse och utseende med tillfredsställande resultat.
Eleven analyserar och söker svar på frågor med tillfredsställande resultat.
Eleven använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor och för att beskriva och exemplifiera företeelser inom hästens anatomi och fysiologi.
Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur modeller och teorier inom området utvecklas.
A
Eleven iakttar och tolkar hästars utveckling, rörelse och utseende med gott resultat.
Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor med gott resultat.
Eleven använder med säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring företeelser inom hästens anatomi och fysiologi.
Utifrån flera exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur modeller och teorier inom området utvecklas.
E
Eleven planerar och genomför i samråd med handledare fältstudier och undersökande arbete på ett tillfredsställande sätt.
I arbetet hanterar eleven hästar, material och utrustning på ett säkert sätt.
Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.
C
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare fältstudier och undersökande arbete på ett tillfredsställande sätt.
I arbetet hanterar eleven hästar, material och utrustning på ett säkert sätt.
Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
A
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare fältstudier och undersökande arbete på ett tillfredsställande sätt.
Dessutom hanterar eleven hästar, material och utrustning på ett säkert sätt.
Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang.
Vid behov föreslår eleven också förändringar.
E
Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör hippologi.
I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Eleven använder med viss säkerhet naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
C
Eleven diskuterar utförligt frågor som rör hippologi.
I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av några tänkbara ställningstaganden.
Eleven använder med viss säkerhet naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
A
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör hippologi.
I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden.
Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
Eleven använder med säkerhet naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!