Hjulutrustning

kurs
Kurskod
HJUHJU0
Poäng
200p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen hjulutrustning relaterar till syftet med ämnet hjulutrustningsteknik, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen hjulutrustning.

Kunskapskrav

Dessa är kraven för olika betyg i kursen hjulutrustning.

E
Eleven redogör översiktligt för branschens verksamhet.
Dessutom beskriver eleven översiktligt konstruktion och funktion hos olika hjulutrustningar för olika fordon samt översiktligt för olika hjulutrustningars betydelse för ekonomi och miljö.
C
Eleven redogör utförligt för branschens verksamhet.
Dessutom beskriver eleven utförligt konstruktion och funktion hos olika hjulutrustningar för olika fordon samt utförligt för olika hjulutrustningars betydelse för ekonomi och miljö.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för branschens verksamhet.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat konstruktion och funktion hos olika hjulutrustningar för olika fordon samt utförligt och nyanserat för olika hjulutrustningars betydelse för ekonomi och miljö.
E
Eleven utför i samråd med handledare och i bekanta situationer arbeten med olika fordons hjulutrustning med hjälp av verktyg, utrustning och maskiner.
Eleven utför också i samråd med handledare och i bekanta situationer enkel bedömning av däckskador.
C
Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer arbeten med olika fordons hjulutrustning med hjälp av verktyg, utrustning och maskiner.
Eleven utför också efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer bedömning av däckskador.
A
Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer arbeten med olika fordons hjulutrustning med hjälp av verktyg, utrustning och maskiner.
Eleven utför också efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer avancerad bedömning av däckskador.
E
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver översiktligt olika materials funktion och egenskaper samt olika reparationsmetoder i förhållande till fordons-, däck- och fälgtillverkarens anvisningar och krav.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
C
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt olika materials funktion och egenskaper samt olika reparationsmetoder i förhållande till fordons-, däck- och fälgtillverkarens anvisningar och krav.
Eleven använder med viss säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
A
Eleven hittar och använder det informationsmaterial som arbetet kräver samt beskriver utförligt och nyanserat olika materials funktion och egenskaper samt olika reparationsmetoder i förhållande till fordons-, däck- och fälgtillverkarens anvisningar och krav.
Eleven använder med säkerhet både svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
E
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Dessutom utför eleven arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt med viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
C
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Dessutom utför eleven arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt med viss hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
A
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning.
Dessutom utför eleven arbetet med hänsyn till miljö och säkerhet samt med hänsyn till kostnader vid åtgärd och stillestånd.
E
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Eleven utvärderar arbetet med enkla omdömen.
Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av utfört arbete.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
C
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
Eleven utvärderar arbetet med nyanserade omdömen.
Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av utfört arbete.
Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
A
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med medarbetare och kunder.
I kommunikationen använder eleven med säkerhet tekniska begrepp.
Eleven utvärderar arbetet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utfört arbete.
Resultatet av elevens arbete är gott.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kommentar från kriterie.se: till övervägande del är inte nödvändigtvis ekvivalent med en kvantitativ jämförelse!