Hundkunskap 1

kurs
Kurskod
HUNHUN01
Poäng
100p

Kursens omfattning av ämnets syfte

Den omfattning som listas här är en insikt i hur kursen hundkunskap 1 relaterar till syftet med ämnet hundkunskap, samt vilka förmågor en elev som läser kursen bör utveckla under dess gång.

Centralt innehåll

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen hundkunskap 1.

Biologisk grund

Arbetsuppgifter

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

Betygskriterier

Dessa är kriterier för olika betyg i kursen hundkunskap 1.

E
Eleven namnger några vanliga hundraser och beskriver översiktligt deras egenskaper och användningsområden.
Dessutom beskriver eleven översiktligt olika verksamhetsområden för olika typer av hundar.
I samband med arbete i hundstallar observerar eleven hundar samt redogör översiktligt för deras mentala egenskaper och för tecken på normalt och avvikande beteende.
Dessutom redogör eleven översiktligt för faktorer som bidrar till en god miljö för hundar samt för hundars näringsbehov.
C
Eleven namnger några vanliga hundraser och beskriver utförligt deras egenskaper och användningsområden.
Dessutom beskriver eleven utförligt olika verksamhetsområden för olika typer av hundar.
I samband med arbete i hundstallar observerar eleven hundar samt redogör utförligt för deras mentala egenskaper och för tecken på normalt och avvikande beteende.
Dessutom redogör eleven utförligt för faktorer som bidrar till en god miljö för hundar samt för hundars näringsbehov.
A
Eleven namnger några vanliga hundraser och beskriver utförligt och nyanserat deras egenskaper och användningsområden.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika verksamhetsområden för olika typer av hundar.
I samband med arbete i hundstallar observerar eleven hundar samt redogör utförligt och nyanserat för deras mentala egenskaper och för tecken på normalt och avvikande beteende.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för faktorer som bidrar till en god miljö för hundar samt för hundars näringsbehov.
E
Eleven redogör översiktligt för hundars anatomi och fysiologi samt för vanliga skador och sjukdomar hos hundar.
Dessutom redogör eleven översiktligt för hundars reproduktion och uppfödning samt för grundläggande metoder för hundars fostran och träning.
C
Eleven redogör utförligt för hundars anatomi och fysiologi samt för vanliga skador och sjukdomar hos hundar.
Dessutom redogör eleven utförligt för hundars reproduktion och uppfödning samt för grundläggande metoder för hundars fostran och träning.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hundars anatomi och fysiologi samt för vanliga skador och sjukdomar hos hundar.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hundars reproduktion och uppfödning samt för grundläggande metoder för hundars fostran och träning.
E
Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar i samråd med handledare hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare anläggningar och utrustning.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer.
Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
C
Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar efter samråd med handledare hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare anläggningar och utrustning.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
A
Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar efter samråd med handledare hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare anläggningar och utrustning.
Resultatet av arbetet är gott.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår.
Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
E
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
C
När eleven samråder med handledare bedömer hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
A
När eleven samråder med handledare bedömer hen med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
E
"För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen."
A
B
C
D
"Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg."
"Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E."